Постоянни комисии

1. Проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. Подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. Осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

* В работата си постоянните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

І.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества -9 члена :

1. Мустафа Еюпов– Председател 2. Пламен Хаджиев 3.Любомир Перчинков 4. Идрис Пашалиев 5. Радослав Димов 6. Иван Пукнев 7.Антонио Велев 8. д-р Костадин Паунов 9.Емил Моллов

ІІ.Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване – 11 члена:

1.Сашка Маврикова – Председател

2. Пламен Мавров

3. Пламен Хаджиев

4. Мустафа Еюпов

5. Александър Гагов

6. Александър Даскалов

7. Георги Янчев

8. Цветанка Попова

 9. Иван Пукнев

10. Ирина Филипова

 11. Красимир Джиханов

ІІІ.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика- 11 члена:

1.Емил Моллов – Председател

2. Рахим Енгяк

 3. Али Тебер

4. Пламен Влакнов

5. Александър Гагов

6.Валери Костадинов Ачев

7. Елисавета Сариева

8. Цветанка Попова

9. Венко Бозев

10.Тодор Ушев

11.Богдана Пашева

ІV. Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство- 9 члена:

1. Георги Янчев – Председател

2. Рахим Енгяк

3. Искрен Тюфекчиев

4. Злати Льотин

5. Богдана Пашева

6. Александър Даскалов

7. Ирина Филипова

8. Евгени Янкулов

9.Антонио Велев

V. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция-  9 члена:

1. Радослав Димов – Председател

2. Пламен Влакнов

3. Пламен Мавров

4. Али Тебер

5. Валери Костадинов Ачев

6. Сашка Целева

7.Боян Бозьов

8. Венко Бозев

9. Тодор Ушев

VІ. Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации- 9 члена:

1. д-р Костадин Паунов – Председател

2. .Евгени Янкулов

3. Злати Льотин

4. Искрен Тюфекчиев

5. Идрис Пашалиев

6. Красимир Джиханов

7. Боян Бозьов

8. Елисавета Сариева

9.  Любомир Перчинков

Други комисии:

Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав:

1. Емил Моллов – Председател

2. Любомир Перчинков- Секретар

Членове:

3. Цветанка Попова

4. Ирина Филипова

5. Георги Янчев

 

Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград, както следва:

Председател: Венко Бозев – зам.-председател на ОбС

Секретар:Пламен Гьоров- юрисконсулт ОбА-Велинград

Членове:

1.Атанас Палигоров  – зам.-кмет на Община Велинград

2. Евгени Янкулов – общински съветник ОбС-Велинград

3. Злати Льотин – общински съветник ОбС – Велинград

4. Ася Малинова Ходжова – Инспектор в Пробационна служба Велинград към РСИН гр. Пазарджик при ОСИН Пловдив

5. Красимира Николова Костадинова- представител от Затвора гр.Пазарджик

6.Али  Салих Булут – полицейски инспектор РУ – Велинград

7. Анна Георгиева Авдева- представител от Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Велинград

8.Велислав Красимиров Кискинов – представител от Дирекция „Бюро по труда“ гр. Велинград

9. Мария Ангелова Фърцова- общински координатор на „КНСБ“

 Председател:
 /Елисавета Сариева/
Коментарите са изключени!