Код на вид плащане

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА 

ОБЩИНСКА БАНКА АД

IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544

BIC: SOMBBGSF

 

Код на вид плащане/ наименование

При закупуване на недвижим имот  или превозно средство се дължи данък  2,75% от стойността.

441400  патентен данък

442100 данък върху недвижими имоти

442200 данък върху наследствата

442300 данък върху превозните средства

442400 такса за битови отпадъци

442500 данък за придобиване на имущество

442800 туристически данък

443400 други данъци

443700 вн. от приходи на общински предприятия

444000 нетни приходи. от.прод. на услг., стоки

444100 приходи от наеми на имущество

444200 приходи от наеми на земя

444300 приходи от лихви на текущи б.см.

444400 приходи от лихви по срочни депозити

444800 дивидент

444900 конфискувани средства пр.от конф.

445100 дарения, помощи и др. от страната

445200 дарения, помощи и др. от чужбина

445500 приходи от продажба на ДМА

445600 приходи от продажба на земя

445700 приходи от концесии

445800 приходи от ликвидиране на общ. предприятия

445900 приходи от прод. на нематериални активи

446500 глоби, санкции и неустойки, нак.лихви

447000 други неданъчни приходи

448001 такса за технически услуги

448002 такса за ползване на детски градини

448003 такса за позлване на д.ясли и др.здр.

448004 такса за позлване на детски лагери и др. по социалния отдих

448005 такси за позлване на дом соц.патронаж и др.соц.услуги

448006 такси за добив на кариерни материали

448007 такси за административни услуги

448008 такси за ползване на пазари, тържища

448009 такси за позлване на полудн. детски градини

448010 такси за позлване на общежития и др.

448011 такси за гробни места

448090 др.общ.такси

448081 приходи от такси на общините по Закона за опазване на околната среда

Коментарите са изключени!