Телефонни номера

КОНТАКТИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД
ИМЕ
ДЛЪЖНОСТ
ТЕЛЕФОН
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Кмет на община Велинград

Д-р Костадин Коев

0359/2-32-02

Факс:0359 (0) 359 /

5-43-41

Технически сътрудник на кмет на Община Велинград

Диана Бухова

0359/2-32-02

0359/5-20-25

d.buhova@velingrad.bg

Секретар на община

Тодор Янков

0889/404-093

0359/2-32-13

t.qankov@velingrad.bg

Председател на Общински съвет Велинград

Любомир Перчинков

0359/5-16-95

obsvelingrad@abv.bg

Главен архитект

Тодор Енев

0885/202-401

0359/2-32-28

todor_enev@abv.bg

t.enev@velingrad.bg

Ръководител на звено за вътрешен одит

Райна Вардева -Дойчинова

0882/424-221

rvardeva@abv.bg

Дирекция “Финанси,бюджет и счетоводство”

Директор дирекция

0359/2-32-49

Тодор Масларов

Счетоводство

0886/000 – 204

Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността

Натали Видаркинска

Директор дирекция

0886/592-456

vgpravo@gmail.com

Таня Кълвачева

Главен експерт в „Човешки ресурси”

0885/202-408

0359/2-32-40

t.kalvacheva@velingrad.bg

Пресцентър на Община Велинград

Бояна Сестримска

0896/033-711

presscentre@velingrad.bg

Отдел “Гражданско състояние”

Катя Георгиева

Началник отдел

0885/202-406

0359/5-50-26

k.georgieva@velingrad.bg

Отдел “Общинска собственост и земеделие”

Надка Келчева

Началник отдел

0888/180-077

0359/2-32-53

n.kelcheva@velingrad.bg

Отдел “Териториално и селищно устройство“

Главен експерт

0359/5-52-54

Информация по изпълнени заявления за услуги от кадастрална карта

Отдел ”Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

Петър Кондев

Началник отдел

0885/202-419

0359/2-32-42

p.kondev@velingrad.bg

Дафинка Шуманова

Инспектор

Незаконно строителство

0359/2-32-63

d.shumanova@velingrad.bg

Мария Николова

Експерт с функции обществени поръчки

0885/202-422

0359/5-31-40

obshtina@velingrad.bg

Отдел “Туризъм и реклама“

Цвета Спасова

Невена Мерджанова

Началник отдел

Старши специалист

0885/524-755

0889/404-087

0359/2-32-27

ip@velingrad.bg

n.merdzhanova@velingrad.bg

Дирекция “Местни приходи”

Спас Шулев

Директор дирекция

0885/202-470

ob.velingrad@abv.bg

Паричен салон

0359/2-32-20

0885/72-74-11

Тодор Семерджиев

Инспектор

0359/2-32-29

Снежанка Цанова

Главен инспектор

0359/2-32-29

0885/60-68-24

Дирекция “Регионално развитие и проекти”

Радка Русева

0359/2-32-50

Васил Атанасов

Главен експерт

0359/2-32-56

Отдел “Хуманитарни и социални дейности“

Мариана Зинкова-Шенкова

Началник отдел

0885/202-443

0359/2-32-51

m.zinkova@velingrad.bg

Анна Маркова

Главен специалист

0359/2-32-59

a.markova@velingrad.bg

Деловодство

Биляна Саздова

0885/202-457

0359/2-32-65

b.leshtarova-sazdova@velingrad.bg

Домакин

Благодатка Шикова

0885/202-446

0359/2-32-41

b.shikova@velingrad.bg

Дежурен по Общински съвет за сигурност и отбрана

Дежурни

0885/202-409

0359/5-21-10

Приемна грижа

Елисавета Миланова

0886/577-592

Еколог на община Велинград

 Радка Халачева  0889/ 404-089

Телефони за сигнали

Горещ телефон

0889/700-110

За сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения и нарушения на правила за поведение на служителите.

0888/036-196

Телефони за проблеми с безстопанствени животни

Стойчо Малинов

0885/898-283

0897/692-596

за кучета

 
Коментарите са изключени!