Полезна информация

Категоризиране на заведения за хранене и развлечения

I.          ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт: Закон за туризма – чл. 124, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 

2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кмет на община или оправомощено от него длъжностно лице

3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Туризъм и реклама” при община Велинград

 адрес: гр. Велинград, п.к. 4600, бул. „Хан Аспарух” №35

 e-mail: obshtina@velingrad.bg

 работно време: от 8:30 до 17:00 часа.

4. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на  общинска администрация Велинград лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: пет години

6. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за определяне на вид и категория  подлежи на обжалване по реда и в сроковете на  Административнопроцесуалния кодекс.

7. Начини на получаване на резултата от услугата: На място в общинска администрация – лично или от упълномощено лице;

               II.  ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ.  ТАКСИ   

1. Категоризиране на прилежащи към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения и самостоятелни заведения за хранене и развлечения: 

      Прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения подлежат на категоризиране  по Закона за туризма независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.

      Прилежащите към местата за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

 • ресторанти – „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
 • заведения за бързо обслужване – „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“,;
 • питейни заведения – „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“ или „четири звезди“;
 • кафе-сладкарници – една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“;
 • барове – - една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.

Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към местата за настаняване) са:

 • ресторанти;
 • заведения за бързо обслужване;
 • питейни заведения;
 • кафе-сладкарници;
 • барове.

Видовете ресторанти са:

 1. класически ресторант;
 2. специализиран ресторант;
 3. за риба, птици, дивеч или други;

б)  за барбекю, грил или скара;

в) ресторант-пицария;

3. ресторант с национална кухня

а) ресторант с българска кухня;

б)  ресторант с чуждестранна кухня;

4. ресторант-клуб

5. атракционно-тематичен ресторант

Видовете заведения за бързо обслужване са:

 1. снек-бар;
 2. бистро;
 3. бързо хранене;
 4. закусвалня

 Видовете питейни заведения са:

 1. кафе-аперитив;
 2. винарна;
 3. пивница/кръчма
 4. бирария;

Видовете кафе-сладкарници са:

 1. кафе-сладкарница;
 2. сладкарница;
 3. сладоледен салон
 4. кафене;
 5. кафе-клуб;
 6. кафетерия;
 7. чайна.

Видовете барове са:

 1. коктейл-бар;
 2. кафе-бар;
 3. бар-конгресен център;
 4. бар-спортен център ( басейн, тенис, фитнес, боулинг и други);
 5. бар-фоайе (лоби бар);
 6. дискотека;
 7. бар-клуб;
 8. пиано-бар;
 9. бар-казино или заведение с барово обслужване в казино зала;
 10. бар-вариете;
 11. нощен-бар.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата са:

1.  Да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за  Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

Категоризацията се извършва от Кмета на община велинград  или оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Националния туристически регистър. Регистърът е публичен. На вписаните в регистъра лица се издава удостоверение за категоризация. Категоризацията е със срок на валидност 5 (пет) години.

2. Процедура:

     Лицето, което ще извършва ресторантьорство в местата за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране.

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване на български и латински букви), и адрес, телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството  на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5; – http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/docum…

обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

     Към заявлението-декларация се прилагат:

а) Копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

б) Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

в) Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник;

г) Копие от документ за платена такса.

Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.  

      Данните за категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

Коментарите са изключени!