Тарифа

С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 1 АПРИЛ 2021 г. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 одобри Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

обнародвана в Държавен вестник бр.28/06.04.2021 г.

Из ТАРИФАТА

за таксите, които се събират по Закона за туризма

         Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

       Чл.2 (1), т.5 за разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

(2) За вписване в НТР на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от ЗТ се събират следните такси:

т.5. за вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:

а) до 20 места за сядане – 75 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;

в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;

г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;

д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;

е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;

ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;

(3) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризирани туристически обекти – места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения:

      1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;

                  2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

  (4) Таксите по чл. 2, ал. 1 се заплащат при подаването на документите за категоризиране, а по чл. 2, ал. 2 – при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат в размерите, определени в нея.

§ 3. Тарифата се приема на основание чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма и чл. 1 от Закона за държавните такси.

§ 4. Министърът на туризма дава указания по прилагането на тарифата.

 

 
Коментарите са изключени!