Полезна информация

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КАТЕГОРИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ КЛАС „Б”- МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, САМОСТОЯТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма 2. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Кмет на община или оправомощено от него длъжностно лице 3. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Туризъм и реклама” при община Велинград адрес: гр. Велинград, п.к. 4600, бул. „Хан Аспарух” №35 e-mail: obshtina@velingrad.bg работно време: от 8:30 до 17:00 часа. 4. Начини на заявяване на услугата: В деловодството на общинска администрация Велинград лично, или чрез изрично упълномощено лице в писмена форма, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години; 6. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за определяне на вид и категория подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс. 7. Начини на получаване на резултата от услугата: На място в общинска администрация – лично или от упълномощено лице;

I. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ 1. Условия за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения и места за настаняване: В срок от три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата на чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура. Вътрешен ход. За потвърждаване на категорията на обекта се подава заявление-декларация за категорията на обекта по чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път. Заявлението-декларация съдържа: • Данни на заявителя; • Наименование на търговеца, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция; • Лице извършващо дейност в обекта; • Вид на заявлението-декларация – потвърждаване на категорията; • Данни за обекта; • Категория на обекта; • Капацитет на обекта; данни за собствеността; данни за персонала; декларация за истинност; подпис и дата; Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация, или от изрично упълномощено лице в обикновена писмена форма. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език Оправомощени служители от кмета на община Велинград извършват проверка на място на туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя категория за нов 5-годишен срок. За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото. Данните за категоризираните туристически обекти и лицата, които извършват дейност в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

Коментарите са изключени!