Център за обществена подкрепа

     Център за обществена подкрепа /ЦОП/ – Велинград е разкрит със Заповед №РД-01-910/29.08.2008г. на изпълнителния директор на АСП с капацитет 16 места.

     С решение на Общинския съвет и със Заповед №РД 01-419/14.04.2009г., на изпълнителния директор на АСП, капацитетът е променен на 24места.

        От 01.01.2011г. има промяна в капацитета на ЦОП от 24 на 36 места.

        Последната промяна на капацитета на ЦОП- Велинград е в сила от 01.03.2018г. – от 36 на 40 места.

ОПИСАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

  ЦЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

 

ДЕЙНОСТИ

Дейностите и услугите, предоставяни в ЦОП – Велинград, са  в следните направления:

 • Превенция на рисковете при малолетни и непълнолетни майки;
 • Превенция на изоставянето на дете в институция;
 • Работа по реинтеграция;
 • Работа с деца, жертви на насилие и техните семейства;
 • Работа с деца и юноши с отклонение в поведението;
 • Превенция на риска за отпадане от училище;
 • Превенция на синдрома на родителско отчуждение при деца на разделени родители;
 • Подготовка на младежи, с предприета мярка за закрила по посока формиране на умения за самостоятелен живот;
 • Обучение на кандидат – осиновители;
 • Подкрепа на приемни родители и на настанените при тях деца
 • Подготовка на дете за предстоящо осиновяване;
 • Изготвяне на индивидуална психологическа характеристика на дете, със статут за осиновяване;

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

ЦОП разполага с 5  /пет /функционални помещения,  които са обзаведени  и оборудвани с необходимата мебелировка и офис – техника  и се поддържат  в много добро функционално състояние. Обособена е и стая за отдих на персонала.

 • Работен кабинет на директора – в него се провеждат Екипни срещи на ЦОП, срещи с професионалисти  и др.;
 •  Стая на психолога
 •  Стая за индивидуална работа с деца  и семейства;
 •  Стая за групова работа, мултидисциплинарни срещи  и др.
 •  Офис на социалните работници;

     ЦОП разполага и с два санитарни възела-  за персонала  и за клиенти на ЦОП.

КАПАЦИТЕТ:

40 потребители

ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:

Ползвателите на услугата Център за обществени подкрепа са:

 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
 • Семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
 • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция, в резидентни услуги или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
 • Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
 • Кандидати за или вече одобрени осиновители;
 • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;
 • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА  УСЛУГА:

1.Вход към услугата

1.1. Насочване към ползване на услуги в ЦОП чрез:

 • Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”
 • Други институции и организации / специализирани институции за деца, МКБППМН, Детска педагогическа стая, училища,  детски градини  и др. /
 • Самозаявили се клиенти

1.2. Доставчикът на услугите в ЦОП получава информация за нов ползвател на услугите чрез:

 • Водещият специалист от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград
 • В срок от 3 дни след подаване на заявката, водещият специалист от ОЗД организира информационна среща за представяне на случая. Води се протокол от срещата. Предават се направлението и придружаващите го документи.
 • При невъзможност да се организира такава среща, направлението и придружаващите го документи може да бъде изпратено и по пощата
 • Други институции
 • Самозаявили се клиенти – подават заявка до доставчика за ползване на конкретната услуга.

1.3. Задължителни документи за започване на работата по случай:

 • Направление/Заповед от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Велинград
 •  Социален доклад
 •  План за действие
 •  Решение по Възпитателно дело от МКБППМН
 •  Подробна информация по случая от направляващата институция
 •  Заявка от самозаявил се клиент за ползване на услуги

2.Изход към услугата.

2.1.Прекратяването/Изходът от услугата става:

 • След изтичане срока на направлението от Дирекция „Социално подпомагане“
 • Преди изтичане срока на направлението от Дирекция „Социално подпомагане“ при следните случаи:

- При постигане на целите, посочени в индивидуалния план за услуги;

- По желание на ползвателя;

- При установено наличие на риск за правилното развитие на детето, което налага предприемане от страна на Дирекция „Социално подпомагане“на друга мярка за закрила;

- Възникнали обстоятелства, които правят невъзможни предоставянето на услугата;

- Системно неспазване на задълженията по договора от страна на лицето, сключило договора с доставчика;

  

ТАКСИ:

Услугите в ЦОП- Велинград са безплатни

ДИРЕКТОР :

Йорданка Нанова

 

КОНТАКТИ:

Адрес:Велинград, ул. „Цар Самуил” №2а

Тел:0359/5 03 44

GSM: 0879/609 134

Електронна поща:velingrad_cop@abv.bg

Коментарите са изключени!