Доклад за “Добив на волфрам от находище “Грънчарица център”

1. Доклад за ОВОС на Инвестиционното предложение за ” Добив и преработване на волфрамсъдържащи руди от находище ”Грънчарица център” - тук.

2.  Оценка - тук.

3. Писмена разписка - тук.

4. Решение Благоевград – тук .

5. Решение Пазарджик – тук.

6. Решение Пловдив – тук и тук.

7. Решение Смолян – тук и тук.

8. Информация към Решение за предоставяне на достъп до обществена информация №  ОИ-18/06.08.2015 г. на директора на РИОСВ-Благоевград тук.

9. Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ – Пловдив, попадащи в защитена зона BG0001030 “Родопи-Западни” - тук.

10. Списък на процедираните по реда на ЗБР/ЗООС инвестиционни предложения (ИП) на територията на РИОСВ -Смолян, попадащи в Защитени зони BG0001030 “Родопи Западни” и BG0002063 “Западни Родопи” - тук.

11. Графични приложения -

12. Графични приложения -

13. Графични приложения -

14. Подземни води – тук.

15. Оценка - тук.

16. Методика - тук.

17.Процедура – тук.

18. Документация – тук.

19. Ffieldwork_data – тук.

Коментарите са изключени!