About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №26/26.01.2023г.

с. Кръстава, общ. Велинград.  На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134 ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128 ал.3 и чл. 131 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №25/26.01.2023г.

 На основание чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №24/26.01.2023г.

На основание чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №23/26.01.2023г.

   На основание чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134 ал.2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №22/26.01.2023г.

Относно:Разрешение за изработване на – ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 41136.8.52, местност „Лапачов мочур“ по КК на с. Кръстава, общ. Велинград.    На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11, от ЗМСМА,чл.124а ал.1 от ЗУТ 124б ал.1  от ЗУТ/ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №21/26.01.2023г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 84 от ЗУТ във връзка с чл. 225 от ЗЗД и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1. Да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №20/26.01.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №19/26.01.2023г.

О На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №18/26.01.2023г.

 На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1, от ЗОС,  чл.56 и 57 от ЗУТ, чл.37 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №17/26.01.2023г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!