About Администратор

Author Archive | Администратор

РЕШЕНИЕ №330/25.11.2021г

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №329/25.11.2021г

                На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №328/25.11.2021г.

               На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2 от ЗУТ и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №327/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134,  ал.1, т.1 от ЗУТ, скица № 15-1098832-02.12.2019г. на СГКК-Пазарджик, АПОС № 59/ 27.10.2008г. вп.акт № 155, т.VI, дело № 1369, вх.рег.№ 1714 от 28.10.2008г. при Съдия по вписвания – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №326/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131 ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №325/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №324/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №323/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №322/25.11.2021г.

На основание чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №321/25.11.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 51, ал.З, чл.52, ал.1, т.4 от ЗКИР, чл. 41, aл. 2 от ЗОС, чл.44 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество, във връзка с искане за изменение на КККР на гр. Велинград, общ. Велинград и прекратяване на съсобствеността между Община Велинград и [...]

Прочети Коментарите са изключени!