Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №1872 / 02.12.2022г.

Заповед търг Тръжна документация

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1871/02.12.2022г.

     Със Заповед №1773/14.11.2022г. на Кмета на Община Велинград е открита процедура – търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект №2022-2. В заповедта са посочени вида и количествата на дървесината, датата, на която ще бъде проведен търга и условията за участие.      Със Заповед №1844/29.11.2022г. на Кмета [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1777/14.11.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ V-1229,1231 – „за Производство и услуги“ в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.      С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за приемане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци за 2023г

Проект за приемане на План-сметка за определяне такса битови отпадъци 2023

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Обявление Проект   Доклад  Мотиви  Частична оценка 

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1773/14.11.2022г.

Заповед №1773/14.11.2022г. Тръжни документи

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 1727/04.11.22 по чл. 99Б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1650/24.10.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Грашево, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: имот пл.№576, целият с площ 894 кв.м., от който е образуван УПИ№Х-ЖС в кв.6 по плана на с.Грашево, общ.Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1649/24.10.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Драгиново, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Поземлен имот №1376 с площ от 139 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХV-337 в кв.18 по плана на [...]

Прочети Коментарите са изключени!