Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section
СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА  ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

СПИСЪК С ОЦЕНКИ НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩНОСТНИ МЕДИАТОРИ, ПОДРЕДЕНИ В НИЗХОДЯЩ РЕД ПО ПОЛУЧЕНИ ОЦЕНИТЕЛНИ ТОЧКИ

  № Трите имена на кандидата за общностен медиатор телефон Брой точки в низходящ ред 1 Красимир Христов Петров   72 2 Георги Иванов Симеонов 74 3 Франческо Ангелов Михайлов   76 4 Надежда Запринова Гугуткова 81       КОМИСИЯ:   Председател: ………………………                             Ат.Палигоров /п/     Членове: 1.      …………………………………. 2.      …………………………………… 3.      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснати до интервю кандидати за длъжността „Общностен медиатор”

  I.        Допуснати до следващия етап на подбора кандидати     № Име и фамилия на кандидата Рег. № на заявлението 1 Георги Иванов Симеонов  01-05 от 13.09.2021 г. 2 Франческо Ангелов Михайлов    01-04 от 13.09.2021 г. 3 Красимир Христов Петров 01-03 от 13.09.2021 г.   4 Надежда Запринова Гугуткова 01-02 от 13.09.2021 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я В А Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1196/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-316,318 и улица с о.т. №№ 119-120-124 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1190/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-1323 в кв.6 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уширение на синя зона етап 1 и етап 2

Уширение на синя зона – I етап   Текстова част   1-0001   1-0002   1-0003   1-0004   1-0005   1-0006   1-0007   1-0008   1-0009   1-0010   Уширение на синя зона-II етап Текстова част 2-0001   2-0002   2-0003   2-0004   2-0005   2-0006   2-0007   2-0008   2-0009 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград

Проект на наредба Мотиви съответно доклад Частична предварителна оценка на въздух

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление Проект на наредба Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Мотиви съответно доклад Резюме ЦПОВ

Прочети Коментарите са изключени!