Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №95/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-изменение регулация на УПИ V, VІ, VІІ, VІІІ-260, ІХ, Х и ХІ, кв.3 и на улица с о.т.№ 140-141 и образуване на нови УПИ V-181, VІ-182,595, VІІ-531, VІІІ-260, ІХ-183,185,599,600 и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №96/24.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед№93/24.01.22г. по чл.99б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за дерегистрация по постоянен и настоящ адрес

изх.№92-00/263/24.01.2022г.                 Уведомление до Божидар Иванов Николов за заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес.   публикувано на 24.01.2022г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е               На основание чл.61, ал.3 от АПК, Община Велинград уведомява Божидар Иванов Николов, че на основание чл. 99б, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 59 гр. Велинград 17.01.2022 година

Заповед откриване на процедура по кандидатстване за социални жилища

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №30/11.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-общ. в кв.6 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 45/13.01.2022 г. по чл. 99б от ЗГР

Заповед № 45/13.01.2022 г. по чл. 99б от ЗГР

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.654 УПИ VI-4523 по плана на гр. Велинград

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.654 УПИ VI-4523 по плана на гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.2071 УПИ I – 8931,8932 по плана на гр. Велинград

Заповед Разрешен и одобрен ПУП-кв.2071 УПИ I -8931,8932 по плана на гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед Разрешен и одобрен ПУП – схема на трасе на нов водопровод за питейна вода

Заповед Разрешен и одобрен ПУП – схема на трасе на нов водопровод за питейна вода

Прочети Коментарите са изключени!