Archive | Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:    1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №954/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №953/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: урегулиран поземлен имот УПИ№ХХ, целият с площ 398 кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с.Юндола, общ.Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 677/09.05.2022 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПРЗ за обект: Изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

     Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна програма „Развитие на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.91 от Кодекса на трда и Заповед № 923 /14.06.2022г.  на Кмета на община Велинград Община Велинград обявява конкурс за 1 работно място на свободна длъжност   1.      Конкурс се обявява за длъжност: „старши експерт”  в Дирекция „Местни приходи”, на 8 часов работен ден в общинска администрация гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №867/08.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: –   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.2, обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к. 4600, бул.”Александър Стамболийски”№12, ет.1, вид собств.: Общинска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №873/08.06.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-схема за трасе нова ваздушна линия ниско напрежение от съществуващ стълб при о.т.№№ 79Е, по улица с о.т.№№ 79А, 79б, 79Е, и улица с о.т.№№ 53, 79А, 79, 80 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!