Archive | Нормативни актове и стратегически документи RSS feed for this section

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА  В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Общинско предприятие “СИП и ТИЦ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Велинград. /1/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление, стопанисване, експлоатация и поддържане на спортните имоти и пазари, както и за задоволяване потребностите на туристическия бранш и населението от стоки и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за търговската дейност на територията на община Велинград

Наредба за търговската дейност на територията на община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност

Програма на Община Велинград за енергийната ефективност 

Прочети Коментарите са изключени!

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от Община Велинград за 2021г .

Прочети Коментарите са изключени!