Сесия 2008-06-26

  1. Одобряване на „Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград-2008г.”.РЕШЕНИЕ №272 
  2. Годишен отчет за 2007г. по изпълнение на мерките заложени в Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2003-2010г. РЕШЕНИЕ №273
  3. Определяне място на площадка на територията на Община Велинград за съхранение на Би Би Кубове,които съдържат растително-защитни препарати с изтекъл срок на годност. РЕШЕНИЕ №274
  4. Упълномощаване Кмета на Община Велинград за сключване на писмен Договор с частна фирма по чл.37 от ЗУО. РЕШЕНИЕ №275
  5. Даване съгласие за разкриване на Център за обществена подкрепа като държавно делегирана дейност. РЕШЕНИЕ №276
  6. Доклад за въвеждане на система на делегирани бюджети, доклад за готовността на учебната 2008/2009г. РЕШЕНИЕ №277 
  7. Доклад по Програма – 60 години Велинград. РЕШЕНИЕ №278
  8.  Даване съгласие приходите от наеми на общински имоти, предоставени за управление на директорите на училища,прилагащи системата на делегирани бюджети да постъпват по приходните им сметки. РЕШЕНИЕ №279 
  9. Разкриване на една яслена група към ОДЗ „Слънчице”. РЕШЕНИЕ №280

10. Даване съгласие за съвместно ползване на помещение-общ.собственост, находящо се в блок „Иглика”, предоставено на Клуб на инвалидите от ТСО на слепите инвалиди. РЕШЕНИЕ №281 

11. Запазване предназначение на сгради на ОУ и ЦДГ за кандидатствуване по Оперативна програма „Регионално развитие”. РЕШЕНИЕ №282

12. Запазване предназначение на сгради за кандидатствуване по Оперативна програма „Регионално развитие”. РЕШЕНИЕ №283

13. Определяне като приоритетни обекти за осигуряване финансиране от ПУДООС към МОСВ. РЕШЕНИЕ №284

14. Приемане отчет за приходите и разходите и баланс към 31.12.2007г. на „ТЕРМА-ВЕЛ”ООД. РЕШЕНИЕ №285

15. Изменение на Решение №76/14.02.08г. РЕШЕНИЕ №286

16. Даване съгласие по чл.128, ал.3 от ЗУТ за частично изменение на плана за застрояване в  УПИ ІХ-6946, кв.65 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №287

17. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№ 8189 в кв.414 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №288

18. Частично изменение на плана за регулация за УПИ №І-7356 в кв.69 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №289

19. Частично изменение на плана за регулация за УПИ №І-7023 и ХІІІ-7023 в кв.414А на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №290

20. Попълване на кад.план с верни имотни граници в кв.334 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №291

21. Частично изменение на плана за регулация на УПИ ХLVІІІ-6738 в кв.3441 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №292

22. Промяна на имотна граница на имот №5506 в кв.28 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №293

23. Даване съгласие в качеството си на съсед за уведомяване на Заповед №1637 от 18.10.07г. за частично изменение на плана за регулация  и застрояване в кв.107 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №294

24. Откриване на  процедура чрез публично оповестен конкурс  на УПИ ІІІ, V и VІ в кв.1981 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №295 

25. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез конкурс на магазин от 78кв.м. построен в имот пл.№8066 в кв.65 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №296

26. Отпускане на персонална пенсия на Боряна, Катин и Иван Василеви Томови от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №297

27. Обособяване на парцел за бензиностанция в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №298

28. Даване съгласие за преместване на съществуващ  водопровод на „ПРО” ЕАД. РЕШЕНИЕ №299

29. Промяна предмета на дейност на ОП „Спортни имоти и пазари” с цел стопанисване на обект по договор №150/12.05.08г.-градски стадион/ и определяне на сини зони.РЕШЕНИЕ №300

30. Осигуряване на средства за издръжка на дейността  по договор №150/08г. и сините зони. РЕШЕНИЕ №301

31. Приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №302

32. Приемане отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност по Решение №182/24.04.08г. РЕШЕНИЕ №303

33. Даване съгласие за безвъзмездна финансова помощ за кандидатстване по програма за подземна инфраструктура – околовръстен път. РЕШЕНИЕ №304

34. Ликвидиране на съсобственост в УПИ ХІ, кв.481 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №305

35. Прехвърляне право на собственост на земеделски имот-частна общинска собственост в м.”Калище”. РЕШЕНИЕ №306

36. Структурна промяна – 12% съкращения на делегираните от държавата дейности. РЕШЕНИЕ №307

37. Отпускане средства за археологически разкопки. РЕШЕНИЕ №308

38.Отпускане на сума до 3хил.лв. за закупуването на четири броя компютърни конфигурации за нуждите на отдел „КРЗП”.  РЕШЕНИЕ №309

39.Отпускане на сумата от 27хил.лв. за закупуване материали /облицовъчен камък/ за изграждане бюст паметника на Н.Гяуров. РЕШЕНИЕ №310

40.Отпускане на сумата от 36 хил.лв. за изграждане сцена на площад „Н.Гяуров” във връзка с 60 годишнината на града. РЕШЕНИЕ №311

41.Даване съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. РЕШЕНИЕ №312

42.Осигуряване съдействие на пострадали хора от км.Св.Петка, свързана с отстраняване на щети от пожар, възникнал на 19.06.08г. РЕШЕНИЕ №313

Все още няма коментари.

Leave a Reply