Archive | Заседания 2007г. RSS feed for this section

Сесия 2007-08-29

Създаване на кметства в населените места: Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Чолакова, Цветино и Юндола. РЕШЕНИЕ №310 Приемане на основни месечни възнаграждения на Кмета на Община Велинград и кметовете на кметства. РЕШЕНИЕ №311, РЕШЕНИЕ №312 Утвърждаване командировъчни разходи на Кмета на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №313 Учредяване безвъзмездно право на ползване на организацията на инвалидите „Зорница” гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №314 Избор на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-07-27

1.      ‘ПРЕДСТАВИТЕЛЕН МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР – ДИМИТЪР МЕЧЕВ’ Закупуване на апарат за хемодиализа за ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД, 15 240 лв. Отпускане на 3000лв. за почистване на нерегламентирани сметища Изменение на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги Безвъзмездно ползване на обект ‘Зала знаме на мира’ от ОНЧ ‘Св.св. Кирил и Методий’ Стопанисване и [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-06-28

Отчет по изпълнение на решенията на ОбС – Велинград за І-во тримесечие на 2007г. РЕШЕНИЕ №219 Допълнение на Правилника за работа на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №220 Годишен отчет за 2006г. за Програмата за управление на чистотата на атмосферния въздух 2003-2010г. РЕШЕНИЕ №221 Проект за преструктуриране на дом за деца – Велинград. РЕШЕНИЕ №222 Предложения за ПЧП. РЕШЕНИЕ №225 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-06-14

Информация за състоянието на Велинград преди началото на летния туристически сезон. Оперативен план за подготовка на Велинград за летния туристически сезон. РЕШЕНИЕ №217 Призив – обръщение към гражданите на Велинград. РЕШЕНИЕ №218e Определяне начина на събиране на курортна такса.

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-05-31

Оспорване на Решение №169/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  РЕШЕНИЕ №177 Оспорване на Решение №170/26.04.2007г. от КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД РЕШЕНИЕ №178 Годишен финансов отчет на ‘Спорт Бееви’ АД РЕШЕНИЕ №179 Годишен финансов отчет на ‘Паркинги и гаражи’ ООД РЕШЕНИЕ №180 Отпускане на средства за изграждане на водоем с.Медени поляни и изготвяне на кад.план м.Горелци РЕШЕНИЕ №181 Включване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-04-26

Приемане на годишен финансов отчет за 2006г. на „ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №141 Приемане на годишен отчет за 2006г. от Управителя и контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №142 Предложение от управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД относно даване съгласие за покриване на загуби от минали отчетни периоди. РЕШЕНИЕ №143 Предоставяне на помещение на МИГ „За Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №144   Откриване на процедура за [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-04-17

Приемане на Декларация от  ПГ „За диалог”. РЕШЕНИЕ №136 Оспорване на Решение №82/30.03.2007г. на ОбС – Велинград, относно оземляване на безимотни и малоимотни жители на с.Грашево. РЕШЕНИЕ №137 Оспорване на Решение №91/30.03.2007г. на ОбС – Велинград, относно откриване на процедура за продажба на УПИ ХХХVІІІ за ТП в кв.207 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №138 Оспорване на Решение [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-03-30

Отчет по изпълнение решенията на ОбС за ІV-то тримесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ №74 Приемане на План за образователна интеграция на децата от ромски произход за учебната 2006/2007г. РЕШЕНИЕ №75 Преструктуриране на общинската училищна мрежа. РЕШЕНИЕ №76 Преобразуване на една полудневна група в целодневна група в ЦДГ „Пролет” с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №77 Преобразуване на Дом за деца гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №78 Създаване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-03-16

1.Приемане на Бизнес план 2006-2008г. и предложение за цени на водоснабдителните и канализационните услуги. РЕШЕНИЕ №72 РЕШЕНИЕ №73

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-02-15

Местна инициативна група “За Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №40 Избор на Управител на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №41 Приемане отчет за 2006г. на “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ №42 Предложение от Управителя на “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №43 Процедура за избор на контрольор “ВКТВ” ЕООД. РЕШЕНИЕ №44 Упълномощаване на Кмета на Община Велинград по предявен иск на Община Велинград срещу “Беев и Беев” ООД. РЕШЕНИЕ №45 [...]

Прочети 0 Comments