Сесия 2005-12-16

  1. Съгласие на ОбС за установяване на дружески връзки с Община Юнфу/Китай. РЕШЕНИЕ 366
  2. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-Велинград за 3-то тримесечие на 2005. РЕШЕНИЕ 367
  3. Програма за работата на ОбС-Велинград за първото шестмесечие на 2006г. РЕШЕНИЕ 368
  4. Увеличаване представителните на кмета с 5 /пет/ хиляди лв. РЕШЕНИЕ 369
  5. Удължаване срока за възстановяване на кредит, получен от ‘Стройком’ ЕООД. РЕШЕНИЕ 370
  6. Закупуване на готварска печка за нуждите на ОДЗ ‘Слънчице’. РЕШЕНИЕ 371
  7. Промяна на преимуществения ползвател на МПС ‘Ситроен’ MH Fg Vitre 2q8 HDI. РЕШЕНИЕ 372
  8. Изменение и допълнение на Решение №348/24.11.05 на ОбС-Велинград / оспорване от кмета на общината/. РЕШЕНИЕ 373
  9. Приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия. РЕШЕНИЕ 374

10. Схема за поставяне на 1бр.РИЕ по чл.56 от ЗУТ. Откриване на  процедура за  подновяване на договорите за ползване на съществуващите РИЕ. РЕШЕНИЕ 375

11. Одобряване на схема за поставяне на фургони за пострадалите от наводненията. РЕШЕНИЕ 376

12. Удължаване срокове на договори за отдаване под наем на петна в кв.141, 276. РЕШЕНИЕ 377

13. Изменение и допълнение на Решение №247 , 28.07.05г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ 378

14. Промяна на решение на ОбС-Велинград №329/28.10.2004г., т.1. РЕШЕНИЕ 379

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ-41 кв.2 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ 380

16. Ликвидиране на съсобственост в УПИ  №Х VІІІ-5 , кв.11 с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 381

17. Ликвидиране на съсобственост чрез замяна с Общината в кв.602 Велинград. РЕШЕНИЕ 382

18. Поправка на одобрен кадастрален план за имот №7266,9680 кв.59 Велинград. РЕШЕНИЕ 383

19. Промяна на улична регулация на УПИ № ХХХV-2385, кв.3443 Велинград. РЕШЕНИЕ 384

20. Изменение на действащ регулационен план УПИ  № ХХV-3076,6281 кв.1131. РЕШЕНИЕ 385

21. Промяна на улична регулация за осигуряване на достъп до УПИ№ХІІ-313,кв.22 Сърница. РЕШЕНИЕ 386

22. Попълване на верни имотни граници на имот с пл.№7046, кв.142 Велинград. РЕШЕНИЕ 387

23. Попълване на верни имотни граници на имот пл.№7711-общ., кв.358 Велинград. РЕШЕНИЕ 388

24. Поправка на одобрен кадастрален план за имот пл.№7709-общ., кв.603 Велинград. РЕШЕНИЕ 389

25. Образуване на нов УПИ №Х – ‘За търговия и услуги’-общ., за сметка на имот пл.№7389-общ. кв.237. РЕШЕНИЕ 390

26. Изменение на регулация на УПИ І-Горско стопанство и УПИ № ІІ-ИВС-ОБЩИНСКИ, кв.33 Юндола. РЕШЕНИЕ 391

27. Образуване на нови УПИ № І-ИВС-общ., № ХІІІ-199-общ. ,№  ХІV –ИВС –общ. кв.17 Юндола. РЕШЕНИЕ 392

28. Попълване на верни имотни граници на нов общ.имот с пл.7710. кв.3441 Велинград. РЕШЕНИЕ 393

29. Изменение регулация на УПИ №ХХ-7558 кв.358 Велинград. РЕШЕНИЕ 394

30. Попълване в кадастрален план на сгради в имот пл№.3 и нов общ.имот №122 в кв.7 Бирково. РЕШЕНИЕ 395

31. Частично изменение на плана за регулация УПИ №ІІІ-8, VІІ-За обществена кухня, кв.9 Медени поляни. РЕШЕНИЕ 396

32. Промяна на улична регулация до кв.370 Велинград. РЕШЕНИЕ 397

33. Попълване на кадастрален план с нов имот пл.7698, кв.650 Велинград. РЕШЕНИЕ 398

34.  Образуване на нова улица с о.т. 1522-1522в-1522г в кв.142 Велинград. РЕШЕНИЕ 399

35. Изменение на регулация имот пл. №6612 УПИ ІІ- ‘Почивен дом’, кв.10 Велинград. РЕШЕНИЕ 400

36. Изменение на регулация кв.3445 Велинград УПИ №ХV-Паркинг и озеленяване. РЕШЕНИЕ 401

37. Изменение на регулация кв.68 УПИ № ХVІ-6139,6656-Религ.дейност ; УПИ№ХХХІ-жил.строителство. РЕШЕНИЕ 402

38. Попълване на верни имотни граници пл.2561, кв.3445 Велинград. РЕШЕНИЕ 403

39. Разглеждане на молба, постъпила от Катерина Джонговска. РЕШЕНИЕ 404

40. Финансиране издателството на книга за мин.води на Велинград. РЕШЕНИЕ 405

41. Съгласие за бракуване на ДМА в “МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ 406

42. Изменение на решение №324/2005г. РЕШЕНИЕ 407

43. Даване име на улица в кв.480 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 408

44. Одобряване на персонална пенсия. РЕШЕНИЕ 409

45. Питания

Все още няма коментари.

Leave a Reply