Сесия 2005-10-04

  1. Отпускане на средства на “Стройком” за закупуване на сметосъбирачни машини.РЕШЕНИЕ 272 
  2. Приемане на доклад за самооценка на “МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ 273
  3. Промяна в Наредбата за администриране на местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ 274
  4. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград за м.август 2005г. РЕШЕНИЕ 275
  5. Продължаване срока на ползване на земеделска земя – общинска собственост от АРР-Велинград. РЕШЕНИЕ 276
  6. Разкриване на маломерна паралелка в с.Чолаково. РЕШЕНИЕ 277
  7. Отпускане на 7200лв. за изработване на технически и работен проект за обект “Преустройство на кръстовището срещу гара Велинград”. РЕШЕНИЕ 278
  8. Отпускане на 1500лв. за закупуване на агрегат за нуждите на Общината. РЕШЕНИЕ 279
  9. Отпускане на 10 000лв. за закупуване на 20бр.пожарни хидранти за нуждите на Общината. РЕШЕНИЕ 280

10. Отпускане на 7х.лв. за ЦДГ “Детски рай”. РЕШЕНИЕ 281

11. Отпускане на 2х.лв. за изготвяне на работен проект за “Дневен център за деца и младежи с увреждания”. РЕШЕНИЕ 282

12. Отдаване под наем чрез конкурс на три броя петна находящи се в гр.Велинград, кв.142 и кв.198. РЕШЕНИЕ 283

13. Отдаване под наем чрез конкурс на 7бр.петна находящи се в кв.156, парк “Женска баня”. РЕШЕНИЕ 284

14. Отдаване под наем чрез конкурс на 2бр. петна находящи се в кв.111 на гр.Велинград /Общински пазар/. РЕШЕНИЕ 285

15. Отдаване под наем чрез конкурс на 2бр. петна находящи се в кв.111 по плана на гр.Велинград /Общински пазар/. РЕШЕНИЕ 286

16. Отдаване под наем чрез конкурс на 9бр. петна находящи се в кв.281, кв.240, кв.34, кв.408, кв.72 и кв.226 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 287

17. Удължаване срока на договор №67/2003г. за отдаване под наем на петно в кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 288

18. Удължаване срока на  договори №137/2002г. и №395/2002г. на общински имоти находящи се в ПП”Винчо Горанов”. РЕШЕНИЕ 289

19. Отдаване под наем на недвижим имот в старата сграда на Община Велинград за Съюз на офицерите и сержантите от запаса. РЕШЕНИЕ 290

20. Обявяване и приемане на нов подробен устройствен план  на кв.Чепино. РЕШЕНИЕ 291

21. Частично изменение на плана за регулация в кв.420 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 292

22. Частична промяна на плана за регулация в кв.392 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 293

23. Частично изменение на плана за регулация м/у бул.”Съединение” и улица с о.т.126. РЕШЕНИЕ 294

24. Частично изменение на плана в кв.65 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 295

25. ЧИПР в УПИ ХХVІ-1095 в кв.271 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 296

26. Попълване на кадастралния план в кв.390 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 297

27. Попълване на кадастъра в кв.35 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 298

28. Попълване на кадастрален план в кв.60Б на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 299

29. Попълване на кадастралния план в кв.424 на Велинград. РЕШЕНИЕ 300

30. Ново застроително петно в кв.226а – Веска Цопанова. РЕШЕНИЕ 301

31. Изменение на улична регулация в кв.435 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 302

32. Изменение на т.1 в решение №151/31.05.05г. на ОбС –Велинград. РЕШЕНИЕ 303

33. Нов гробищен парк в с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ 304

34. Продажба на общ.имот №172007 в кв.Анезица. РЕШЕНИЕ 305

35. Продажба на общ.имот №172001 в кв.Анезица. РЕШЕНИЕ 306

36. Промяна на ул.регулация в кв.17 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ 307

37. Именуване на площад в кв.Каменица на името на Спас Содев. РЕШЕНИЕ 308

38. Опрощаване на задължения на Бела Г. Михайлова от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 309

39. Изменение на улична регулация в кв.284 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 310

40. Издаване на разрешение за строеж на концесионера “М§Т Пройчеви”ООД. РЕШЕНИЕ 311

41. Разглеждане статута на ФК”Чепинец”. РЕШЕНИЕ 312

Все още няма коментари.

Leave a Reply