Сесия 2005-04-28

  1. Пускане в експлоатация на централен минерален плаж. РЕШЕНИЕ 90
  2. Учредяване на право на ползване за полагане на тръбопровод за минерална вода, захранващ хотел Здравец. РЕШЕНИЕ 91
  3. Определяне на наемна цена за ползване на водопроводната мрежа за минерална вода ПОС. РЕШЕНИЕ 92
  4. Одобряване на средства  за закупуване на земеделска земя за разширяване на Централен гробищен парк. РЕШЕНИЕ 93РЕШЕНИЕ 94
  5. Одобряване на средства за изработка на проект за геотермално топлофициране на  Общински Детски Комплекс. РЕШЕНИЕ 95
  6. Одобряване на средства за закупуване на 6 броя програмен продукт и др. РЕШЕНИЕ 96
  7. Одобряване на сумата от 3 000 лв. за ПК “ Чепинец”. РЕШЕНИЕ 97
  8. Упълномощаване на ВрИД кмет за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идейни проекти за подобряване на сградния фонд на Общ. Администрация. РЕШЕНИЕ 98,РЕШЕНИЕ 99
  9. Създаване на обществен съвет за съдействие, помощ и осъществяване на публичен контрол при извършване на дейностите за социално подпомагане. РЕШЕНИЕ 100

10. Отчет по  изпълнението на решенията на общински съвет  – І тримесечие. РЕШЕНИЕ 101

11. Обособяване на петно за РИЕ – рекламен билбрд на кръстовището на ул. “Юндола” и “Н. Хрелков”. РЕШЕНИЕ 102

12. Определяне на части за Община Велинград и ДКЦ 1 от съсобствен етаж. РЕШЕНИЕ 103

13. Отчет на контрольора на МБАЛ. РЕШЕНИЕ 104

14. Предложение за преместване на пътен звак “Винетка”. РЕШЕНИЕ 105

15. Изменение на решение № 211/10.09.2003г относно ЧИПЗ на УПИ Х -245 “ за ИВС” по плана нас. Юндола. РЕШЕНИЕ 106

16. Прекратяване на съсобственост върху УПИ І – 154 в кв. 16 по плана на с. Света Петка. РЕШЕНИЕ 107

17. Прекратяване на съсобственост върху УПИ  ІІ – 114 в кв. 9 по плана нас. Алендарово.  РЕШЕНИЕ 108

18. Удължаване на срока на договор за наем на ЕТ”Жери”.РЕШЕНИЕ 109

19. Продължаване срока на договор № 311/30.11.2001г ЕТ “Цветана Павлова”. РЕШЕНИЕ 110

20. Удължаване на срока на договор № 219/ 31.07.2001г за безвъзмездно право на ползване на пенсионерски клуб – Лъджене. РЕШЕНИЕ 111

21. Съгласие за строителство на регулационна граница на УПИ –І ”за болница” в кв. 65 по плана на Велинград на съсед – УПИ ІХ 6946 “за обществено делово обслужване и търговия” – собственост на Севдалина Доспатска.  РЕШЕНИЕ 112

22. Промяна на регулация на УПИ ХХІІІ- “ТП и магазин”, находящ се в кв. 75 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 113

23. Отдаване  под наемна земя ПОС с площ 30 кв.м. находящо се в УПИ І кв.2 по плана на с. Света Петка /двора на СОУ “ Хр. Смирненски” /. РЕШЕНИЕ 114

24. Отдаване под наем на петно с площ 80 кв.м. в кв. 188 по плана на Велинград/бул. Хан Аспарух и ул. Цар Калоян/. РЕШЕНИЕ 115

25. Учредяване на право на пристрояване към съществуваща постройка в петно УПИ –V кв.42 по плана на Велинград.  РЕШЕНИЕ 116

26. Попълване на кадастрален план в кв. 271 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 117

27. Промяна на регулация по § 8 от ЗУТ УПИ  № ІV -3424 , кв.190 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 118

28. Изработване на ПУП за УПИ XLVІІ – 6741 в кв. 752 и за преместване на улица тупик. РЕШЕНИЕ 119

29. Попълване на кадастрален план по имотни граници за имат пл. № 6935. РЕШЕНИЕ 120

30. Обединяване на УПИ І- “за училище” и УПИ ІІІ- 3277 в кв. 174 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 121

31. Попълване на кадастрален план  на нов имот пл. № 7619 в кв. 420 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 122

32. Попълване на кадастрален план с верни имотни граници на имот пл. № 6304 в кв. 358 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 124

33. Попълване на кадастрален план с верни имотни граници на имот пл. № 1463 кв. 226 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 123

34. Попълване на кадастрален план с нови общ имоти  № 7620,7621, 7622, 7623  в кв. 602 по плана на Велинград.РЕШЕНИЕ 125

35. Попълване на кадастрален план с нови имоти  пл. № 7124, 7125 в кв. 101 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 126

36. Попълване на кадастрален план  с нови имоти  с пл. № 7627,7628, 7629, 7630 в кв. 101 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 127

37. Попълване на кадастрален план на имот пл. № 3918 кв. 86 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 128

38. Промяна на кадастрален план имот пл. № 9505 в кв. 69 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ 129

39. Промяна на решение № 78/ 31.03.2005г. относно отреждане на УПИ – Х с отреждане за трафопост. РЕШЕНИЕ 130

40. Удължаване на срока на ОПС на УПИ …… кв……по плана с. Побит камък. РЕШЕНИЕ 131

41.  Предложения за сключване на споразумение относно съвместни проекти с община Ракитово.РЕШЕНИЕ 132

42. Съгласуване на проект на ПГГС” Христо Ботев”- Велинград.

43. Изменение на решение № 126/19.05.2004г. РЕШЕНИЕ 133

Все още няма коментари.

Leave a Reply