Archive | За Общинския съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 314/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците и след проведеното явно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Приема „Програма [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 313/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.79, ал.1 и ал.4 от Закона за опазване на околната среда и след проведеното явно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Приема [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 312/24.11.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:   1.Разрешава изработване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 311/24.11.2022г.

О На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.225 от ЗЗД и чл.149, ал.1 от ЗУТ и Постъпило Заявление с вх. № 26-00/1649 от 16.11.2022 г. за дарение на инвестиционен проект (строителна документация), както и одобряване на инвестиционен проект, за който се издава Разрешение за строеж и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 310/24.11.2022г.

На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 309/24.11.2022г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2  от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 308/24.11.2022г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, чл.15, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 307/24.11.2022г.

          На основание  чл.21, ал.(1), т.8, т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 306/24.11.2022г.

 На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11  и чл.27 от ЗМСМА , чл. 8 от ЗОС, Наредба РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища,  Наредба №1 за организиране на движението по пътищата-17.01.2001 г., Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка-17.01.2001 год. , Наредба №18 от 23.07.2001 год. за сигнализацията [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 305/24.11.2022г.

               На основание чл. 21, ал. (1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.124б от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ, чл.134, ал.2, чл.124, ал.7 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!