Archive | Общински съвет RSS feed for this section

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ – НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2021- 2022 ГОДИНА Уважаеми ученици, учители и директори, уважаеми родители, Обръщам се към Вас, както и към всички онези предани на  българското образование, за да Ви поздравя от името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име [...]

Прочети Коментарите са изключени!

92 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ БАС НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

“Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат доловени от публиката. Но ако сълзите са в гласа му, неизбежно ще преминат в гърлата на хората от залата“. Николай Гяуров  .

Прочети Коментарите са изключени!

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2021-08-13

ДНЕВЕН РЕД: Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Халилов Ходжов. Докл.: Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 242                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/                                     /Любомир [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 242 /13.08.2021г.

Относно: Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2021г. в параграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет – Велинград“ еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Али Ходжов. На основание  чл. 21, ал.1, т. 6, т. 23 от ЗМСМА, Предложение с вх. № 524 от 10.08.2021 г. от Мустафа Еюпов, чл. 60, ал. 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 13.08.2021 г. /петък/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  13.08.2021 г. /петък/ от 11,00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 215/29.07.2021г.

              На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 1 22 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.      Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2021г [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 214 /29.07.2021г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл.             На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98 ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и след проведеното  гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 241/29.07.2021г.

Относно: Упълномощаване за подписване на тристранен договор за обект:  „Монументално-декоративен елемент – възпоменателен православен кръст” със ЗП 21,40 м2 и Н 21,50 м, находящ се в поземлен имот с пл. № 7300 (по обезсилен кадастрален план), УПИ Х-6840,7300, отреден за парк, кв. 143 по плана на гр. Велинград, поземлен имот 10450.502.1546 по КККР, ул. „Цар [...]

Прочети Коментарите са изключени!