Archive | Общински съвет RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.01.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.01.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 374/22.12.2021г.

             На основание чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  договор и споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД – 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 370/22.12.2021г.

             На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:       [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 373/22.12.2021г.

             На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода №0054/15.07.2021 г.  издадено от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 372/22.12.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и §8 ал.1 от ЗУТ и във връзка  с изтеклите срокове по чл. 208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 371/22.12.2021г.

             На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и Параграф 8 от ЗУТ  и във връзка  с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 369/22.12.2021г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 368/22.12.2021г.

  На основание чл.21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 367/22.12.2021г.

             На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ, Заявление с вх. № 94-00/5641/08.07.2021г. по договор от 31.05.2010г. за покупко-продажба на сграда-нотариално заверен №1331/01.06.2010г. пред нотариус № 541 Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 366/22.12.2021г.

Относно: Дава съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-654 в кв.74 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА;чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.,2 т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!