Проект: “Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

П О К А Н А

           На 17.12.2013г. от 11:00ч. Община Велинград /малка зала/ ще се проведе заключителна пресконференция по проект – „Устойчиво и интегрирано развитие на град Велинград”

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска,

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

                                                 BG161PO001/1.4-07/2010

Тема на пресконференцията: ПРИКЛЮЧВАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Бенефициент: Община Велинград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма

„Регинално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментарите са изключени!