Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г.

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА

ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2013Г.

Велинград 2013г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2013Г.

 

      В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на Общината. Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,  заседанията на Общинския съвет се свикват от неговия председател. През отчетния период са проведени 12 заседания на Общински съвет, като 6 от тях бяха  извънредни. Разгледани са 269 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината и председатели на постоянни комисии, взети са 228 решения. По 33 от докладните записки няма взети решения, тъй като са били  дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на Общински съвет – Велинград за 2013г., 7 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината като вносител на същите, а 1 по предложения на общински съветник.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство,  съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Велинград. В него са  включени председатели на постоянните комисии, на политически представителните групи и служители от Общинска администрация, упълномощени със заповед на Кмета на Общината.

На извънредно заседание на Общински съвет проведено на 24.06.2013г. настъпи промяна в състава на местния парламент, след подадена молба за напускане от Сергей Кичиков – общински съветник от групата на  „ДПС”, поради избирането му за народен представител в 42 Народно събрание на Р България. Клетва за встъпване като общински съветник положи Муса Дрангов. С това настъпиха промени в съставите на постоянните комисии по „Градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване”, „Туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство” и  „Икономика, финанси, бюджет и дружества” към Об.С – Велинград. Със свое Решение № 193/30.05.2013г. Общински съвет определи за председател на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества Неби Бозов.

През месец март на 2013г. се проведе инициативата „Мениджър за един ден” с ученици от СОУ „Васил Левски”, които реално участваха в заседанието на Общински съвет, като изнесоха презентация на проекта „Моят град – мечта” и визията на младите хора за родния град след 20години.

Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2013г.Приложение№1

По – важните решения приети от Общински съвет през изминалия период са:

Към Постоянната комисия по общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция са проведени 6 заседания, разгледани са 135 въпроса и са възложени контролни функции за 75 решения.

 1. Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. РЕШЕНИЕ №1
 2. Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г. – вкл. допълнения и изменения РЕШЕНИЕ  №36, РЕШЕНИЕ №39, РЕШЕНИЕ №84,  РЕШЕНИЕ №111 и  РЕШЕНИЕ №203
 3. Отчет за изработените проекти по европейски програми от Община Велинград, тяхното движение и степен на готовност.РЕШЕНИЕ №13
 4. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. на Община Велинград за 2012г.  РЕШЕНИЕ №72
 5. Безвъзмездно дарение на УПИ VІІ „За Джамия” в кв.11 по плана на с.Побит камък. РЕШЕНИЕ №113
 6. Безвъзмездно дарение на УПИ ХХ „За Православен храм „Св.Влас”” в кв.229 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №114
 7. Обявяване на конкурс за идеен проект за ремонт на сградите и ползването им, ведно с езерата на Клептуза /без парка/. РЕШЕНИЕ №115 , РЕШЕНИЕ №116
 8. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за извършени разпоредителни сделки за периода м.януари 2012г.-м.март 2013г. РЕШЕНИЕ №158, РЕШЕНИЕ №197
 9. Отчет по изпълнение решенията в процедура на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011г. – м.декември 2012г. РЕШЕНИЕ №159

Към Постоянната  комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества са проведени 6 заседания, разгледани са 100 въпроса и са възложени контролни функции за 32 решения .

 1. Одобряване на инвестиционна програма на „ВКТВ” ЕООД за 2013г. РЕШЕНИЕ №6
 2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и отчет на капиталовата програма на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №40
 3. Приемане бюджета на Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №41
 4. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на територията на Община Велинград по бюджет 2013г.  РЕШЕНИЕ №42
 5. Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №43
 6. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №48
 7. Предоставяне и възлагане на ВиК оператора „ВКТВ” ЕООД-Велинград стопанисването, поддръжката, експлоатацията и управлението на ВиК обектите, имотите и съоръженията-публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №99
 8. Годишен финансов отчет за 2012г. на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №124, РЕШЕНИЕ №125, РЕШЕНИЕ №126
 9. Годишен отчет за дейността на ОП „Туристически информационен център” за 2012г. РЕШЕНИЕ №117, РЕШЕНИЕ №118
 10. Годишен финансов отчет за 2012г. на „Стройком в несъстоятелност” ЕООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №119
 11. Годишен финансов отчет за 2012г. на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №120, РЕШЕНИЕ №121, РЕШЕНИЕ №122, РЕШЕНИЕ №123
 12. Упълномощаване на представителя на Община Велинград в «МБАЛ – Пазарджик» АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2013г. в гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №195
 13. Удължаване срока на Договор №262/27.06.2012г. за краткосрочен револвиращ Банков кредит до 10.07.2014г. РЕШЕНИЕ №196

Към Постоянната  комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване са проведени  6 заседания, разгледани са 130 въпроса и са възложени контролни функции за 82 решения .

 1. Съгласуване на ПУП за обект „Газоснабдяване на Общини Септември, Ракитово, Велинград”. РЕШЕНИЕ №32
 2. Доклад на Кмета за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград /чл.127, ал.9 от ЗУТ/. РЕШЕНИЕ №107
 3. Кандидатстване на Община Велинград за финансиране от ПУДООС за изграждане на регионално депо за ТБО – регион Пазарджик.РЕШЕНИЕ №198
 4. Проект за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на район 504 кв.Каменица гр.Велинград, одобрен със Заповед №РД 14-03-163/13.10.1983г. РЕШЕНИЕ №225

Към Постоянната  комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности са проведени 6 заседания, разгледани са 52 въпроса и са възложени контролни функции за 9 решения .

 1. Прилагане на системата на делегирани бюджети в ЦДГ и ОДЗ. РЕШЕНИЕ №5
 2. Общинска програма за осигуряване полагането на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2013г.РЕШЕНИЕ №12
 3. Отчет за развитие на социалните услуги за 2012г. и План  за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №45
 4. Закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №76
 5. Културен календар 2013г. РЕШЕНИЕ №77
 6. Програма Велинградски празници на културата – 2013г. РЕШЕНИЕ №160
 7. Допълване на списъка със защитените училища. РЕШЕНИЕ №192
 8. Промяна в капацитета на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – Велинград. РЕШЕНИЕ №202
 9. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2012/2013г. и Програма за закрила на детето 2013/2014г. РЕШЕНИЕ №205

Към Постоянната  комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство са проведени 7 заседания, разгледани са 55 въпроса и са възложени контролни функции за 7 решения .

 1. Избор на организационен комитет във връзка с организацията на тържествата по случай честването на  пет години от обявяването на Велинград за Спа-столица на Балканите. РЕШЕНИЕ №4
 2. Отчет по програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2012г. и Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2013г. РЕШЕНИЕ №11
 3. Отчет на Програмата за спорт за 2012г. РЕШЕНИЕ №46
 4. Проект на годишна програма за спорта за 2013г./Спортен календар 2013г./РЕШЕНИЕ №47

Към Постоянната  комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации са проведени 6 заседания и са  разгледани  41 въпроса и са възложени контролни функции за 2 решения .

 1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишна програма за изграждане,преустройство и поддържане на общински пътища и улици. РЕШЕНИЕ №101
 2. Комисията е разгледала 32 сигнала , молби и питания от граждани и институции.

Много от въпросите обсъждани в Об.С.- Велинград са разглеждани в повече от една комисия.

Съгласно Чл. 107, ал.2 от Правилника, Общинския съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет. Този контрол е организиран  чрез питания, отправени от общинските съветници съгласно чл.81 и чл. 82  от Правилника на Об.С. През отчетния период са отправени четири на брой питания от общински съветници относно:

 1.  Отчет на бюджета на Община Велинград за 2012г. и Програма за капиталови разходи за 2013г.
 2. Осъществяване на контрол но изразходената минерална вода от находище Драгиново.

3. Изразходване на целеви средства за „Ремонт на водопровод „Шерифова   ливада” и водоем на гр. Сърница” и „Аварийно укрепване на общински път III -843 – с. Кръстава и възстановяване на мост”.

4. Поддържане изправността на кабелната мрежа на радиовъзела в Община Велинград.

На преобладаващата част от питанията общинските съветници, отправили въпросите изказаха мнение ,че дадените отговори са задоволителни.

От Програмата на Общински съвет –Велинград за първо полугодие на 2013г., Общинска администрация не е представила докладни записки по една от темите, а именно приемане Стратегия за развитие на образованието в Община Велинград и Годишна програма  за учебната 2013/2014г., която е отложена за разглеждане през месец декември 2013г.

Организацията по изпълнението на решенията на Об.С. е възложена на Кмета на Общината чрез общинска администрация и  отчетения период за това пред Об.С  е на всеки 3 месеца. Представен е отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.октомври 2012г.-м.март 2013г. РЕШЕНИЕ №100 и РЕШЕНИЕ №197.

      Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на кмета, на областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

        През отчетният период Кмета на Община Велинград не е връщал за повторно обсъждане в Общински съвет на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Съвета или да ги оспорвал поради незаконосъобразност пред съответния административен съд.

Като орган по контрол за законосъобразност и целесъобразност областния управител  е връщал през първото полугодие на 2013г. за преразглеждане 3 решения на Общински съвет Велинград:

1.Решение №464/20.12.2012г. относно определяне на нов срок за реализиране право на строеж в кв.35 по плана на с.Юндола. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново разглеждане от Областен управител на Пазарджишка област РЕШЕНИЕ №2;

2.Решение №35/07.02.2013г. на Общински съвет – Велинград, относно откриване на процедура за отдаване под наем  за поставяне на преместваеми обекти за търговия /маси и колички/ разположени на пл.”Н.Гяуров” и бул.”Хан Аспарух”, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област РЕШЕНИЕ №66 ;

3.Решение №104/28.03.2013г. относно обособяване на нов трафопост на „ЕВН” ЕАД в централна градска част на Велинград. на Общински съвет – Велинград след връщането му за ново разглеждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №109;

През разглеждания период няма обжалвани решения по реда на Административно процесуалния кодекс.

Една от съществените дейности на  Общинският съвет е свързана с приемане на подзаконови актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение. С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следи за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове.  Във връзка с това са изготвени или са наложени промени в:

 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди, издадени от кмета на Община Велинград за премахване, преобразуване или ремонтиране /СМР/. РЕШЕНИЕ №105
 2. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Велинград. РЕШЕНИЕ №106
 3. Изменение на Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №110

След приемането им подзаконовите нормативни актове се публикуват  в местен ежедневник.

Колективният орган на местно самоуправление отчита ползата от професионалните контакти за споделяне на опит с други общински съвети  и особено    от активното участие в работата на Националното сдружение на общините в Република България. Проведоха се и среща с представители  на Об.С  – гр.Приморско.

Всички постъпили в Общинския съвет молби от граждани на Общината, докладни записки от кметовете на кметства, директори на ЦДГ и училища и др. са предоставени за разглеждане от съответната Постоянна комисия.

     Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община Велинград в 7 – дневен срок от приемането им чрез интернет – страница на Общината www.m.velingrad.bg, от ОП „Туристически информационен център”, гр. Велинград и се поставят на информационното табло на общината.

 Уважаеми общински съветници, през отчетния период Общински съвет – Велинград се е стремял да решава актуални за Общината  проблеми, както и да подкрепя действията на общинска администрация в тази насока. В този повод Съвета е провел шест извънредни заседания за решаване на неотложни въпроси от местно значение. Считам за положителна практика в нашата работа   насърчаването на  обществеността на Велинград да извършва контрол по изпълнението на взети решения, както и на  гражданската инициатива да  участва в местното самоуправление.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

Коментарите са изключени!