Сесия 2017-06-29

ДНЕВЕН РЕД:

 • Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №173

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №174

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №175

Докл.:Т.Янков

 1. Актуализиране и допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г. РЕШЕНИЕ №176
 2. Дарение на общински недвижим имот, целия с площ от 620кв.м. в кв.7 по плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград на Религиозна институция „Мюсюлманско изповедание” в полза на мюсюлманско настоятелство със седалище с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №177
 3. Изменения на Приложения към Общински план за защита при бедствия на Община Велинград и планове за действия към него, приети с решения на ОбС №22 и №23 от 2012г. РЕШЕНИЕ №178

Докл.:Т.Янков

 1. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.02.17г. -30.04.17г. и решенията, които към 31.05.16г. са били в процедура по изпълнение. РЕШЕНИЕ №179

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Одобряване на доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Велинград, основан на резултатите от междинната оценка за изпълнение на общинския план за развитие за периода 2014-2016г. РЕШЕНИЕ №180

Докл.:Цв.Спасова

 1. Частично изменение на Решение №147/27.04.17г. на ОбС и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 69 700лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №181

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици „Осми март”, „3-ти март”, „Буков дол”, „Милош Папарков” и „Христо Смирненски” в гр.Велинград, Община Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №182

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Изменение на Решение №43 от 01.2016г. на Общински съвет – Велинград, относно участие на новоизбран общински съветник в комисии към Общински съвет. РЕШЕНИЕ №183

Докл.:инж.Б.Мандраджиев

 1. Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №184

Докл.:Н.Шуманова

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев – Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. РЕШЕНИЕ №185

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр.Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. РЕШЕНИЕ №186

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска администрация – Велинград”, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. РЕШЕНИЕ №187

Докл.:В.Атанасов

 1. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: гр.Велинград, ул.”Хан Аспарух” №16, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. РЕШЕНИЕ №188

Докл.:В.Атанасов

 1. Определяне брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Велинград, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници и срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз. РЕШЕНИЕ №189

Докл.:Г.Владимирова

 1. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2016г. РЕШЕНИЕ №190

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Общинска програма за закрила на детето за 2017г. РЕШЕНИЕ №191

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Именуване на Централен минерален плаж във Велинград. РЕШЕНИЕ №192

Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Определяне пазарна цена на възмездно удължаване срока на правото на строеж върху общинска земя учредено с Договор №432/02.09.2005г. в полза на Нонка Стефанова Осева, Мария Нонкина Мишева, Любка Нонкина Чавдарова. РЕШЕНИЕ №193

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на „СБР-НК” ЕАД – София за обект „Консултативно-диагностичен блок – 1” /стара поликлиника/ и „Консултативно-диагностичен блок-2” /нова сграда/ в кв.361 по плана на гр.Велинград на ул.”Димитър Масларов” №3а. РЕШЕНИЕ №194

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №5 „Сярна баня” на „СБР-НК” ЕАД – София за обект: Балнеолечебница „Сярна баня” в кв.256 по плана на гр.Велинград, ул.”Георги Кирков” №41а. РЕШЕНИЕ №195

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за прекратяване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж №4 „Власа” издадено на фирма „Орхидея” и преиздаване на същото на фирма „Финанс турс” ЕООД и продължаване срока на действието му за обект: хотел „Романтика”, в кв.361 по плана на гр.Велинград, бул.”Съединение”. РЕШЕНИЕ №196

Докл.:М.Полежански, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Муса и Ибрахим Мустафови Алендарови в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №197

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Али Мехмед Али в землището на с.Кръстава. РЕШЕНИЕ №198

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Мехмед Мехмедов Юруков в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №199

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие – Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Асан Мустафов Кепчелюв в землището на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №200

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Одобряване пазарна цена на поземлени имоти-частна собственост в м.”Реповица” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №201

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Одобряване пазарна цена на поземлени имоти –частна собственост в м.”Сивек” по КВС на гр.Велинград за разширение на централния гробищен парк. РЕШЕНИЕ №202

Докл.:Н.Шаламанов, Н.Келчева

 1. Учредяване на безвъзмездно право на управление за срок от пет години на Регионална здравна инспекция – Пазарджик на обект общинска собственост. РЕШЕНИЕ №203

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Одобряване ПУП – ПП за нови трасета на подземен ел.кабел и водопровод с цел електрифициране и водоснабдяване на новообразуван имот в м.”Реповица”, землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №204

Докл.:И.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед по изработен ПУП за промяна предназначението на имот в м.”Марина ливада”, землище Велинград. РЕШЕНИЕ №205

Докл.:И.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за трасе на нов водопровод за минерална вода в кв.4201 по плана на гр.Велинград- „Елбрус Холидейс” ЕООД. РЕШЕНИЕ №206

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за трасе на нов водопровод в кв.178 по плана на гр.Велинград /бившия Кисловодск/. РЕШЕНИЕ №207

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството на съсед за изработен ПУП – ПЗ на едноетажно застрояване в кв.341 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №208

Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие в качеството си на собственик за частично изменение на регулационния план – ПУП, засягащ улична регулация в кв.376 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №209

Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП – Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.27 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №210

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. Проект за поправка допълване на одобрен кадастрален план с нови поземлени имоти в кв.12 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №211

Докл.:А.Бошнак, инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

41.1.От м.май: Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи – не представен.

41.2. м.Юни: Приемане на нова Наредба №1 за Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на Община Велинград.

 1. Учредяване право на строеж чрез публично оповестен търг- с тайно или явно наддаване в/у УПИ № ХІХ-Търговия и услуги с площ 284 кв.м. в кв.8 по плана на с. Пашови и определяне на пазарна цена на правото на строеж върху общинския имот. РЕШЕНИЕ №212
 2. Предложение за отпускане на персонална пенсия на Джейлян Селим. РЕШЕНИЕ №213
 3. Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от Обект № 2017-2, включващ отдели 142-а и 145-г, чрез търг с явно наддаване. РЕШЕНИЕ №214
 4. Сключване на Договор за директно възлагане на добив на прогнозни   количества дървесина  от Обект № 2017-2в отдели: 140-б, 142-б,   146-   н, 270-ж, 285-ж  по  предписание на Лесозащитна станция.РЕШЕНИЕ №215
 5. Прознасяне на ОбС-Велинград относно запитване от МОСВ за неразрешаване ползването на Общински водопровод „Дюкера на СД „Бистрица” за извършване на услугата водоподаване/водопренос на вода за производство на електроенергия на фирма „Делектра” ЕООД-София.РЕШЕНИЕ №216
 6. Изменение на Решение №10/26.01.2017г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №217
Коментарите са изключени!