Archive | Заседания 2017г. RSS feed for this section

Сесия 2017-12-29

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Промяна на общинския бюджет на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №449 Докл.:Я.Тренчева Отчет на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №450 Докл.:М.Зинкова-Шенкова Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-12-19

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград през 2018г. РЕШЕНИЕ №424 Докл.:Б.Мандраджиев Определяне на представител на Община Велинград в комисия за разработване на Областна здравна карта. РЕШЕНИЕ №425 Докл.:Б.Мандраджиев План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г. РЕШЕНИЕ №426 Докл.:Сн.Цанова Изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-11-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград, приета с решение №51/12.02.2014г. на ОбС – Велинград.РЕШЕНИЕ №372 Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева Изменение и допълнение на Наредба за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-10-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Даване разрешение на Директора на Общински център за работа с деца – Велинград за извършване на разход за отоплителна инсталация. РЕШЕНИЕ №336 Докл.:инж.П.Кондев Отпускане на персонална пенсия на Мустафа Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №337 Докл.:инж.юрист Ст.Кърпачева Отпускане на персонална пенсия на Атидже Салих Джихан от с.Всемирци, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №338 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-09-28

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2016г.РЕШЕНИЕ №264  Докл.:К.Йовчева, Я.Тренчева     3. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №265 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Приемане на актуализация на „Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик” 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №266  Докл:Р.Халачева Частично изменение и допълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-08-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :     Продължаване работата на комисия, назначена с Решение №261/03.06.16г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №260 Докл.:Н.Стефанова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи с 15 200лв. От продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №261 Докл.:инж.П.Кондев Одобряване съществуването на маломерни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-07-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за първото полугодие на 2017г. РЕШЕНИЕ №218 Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №219 Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №220 Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград” ЕООД със 100% общинско участие. РЕШЕНИЕ №221 Утвърждаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-06-29

ДНЕВЕН РЕД: Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.   Питания и въпроси. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №173 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №174 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №175 Докл.:Т.Янков Актуализиране и допълнение на Програма за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-06-12

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : 1. Изменение и допълнение на Решение №152/25.05.2017г. на ОбС-Велинград. РЕШЕНИЕ №172 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                 /инж.Б.Мандраджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2017-05-25

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №152 Докл.:инж.Б.Мандраджиев Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 46 500лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №153 Докл.:инж.П.Кондев Проект на Програма за провеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!