СЪОБЩЕНИЕ

Община Велинград съобщава, на основание:

§4, ал.2, от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на с. Пашови , общ. Велинград , обл. Пазарджик одобрен със Заповед № 663 от 17.10.1961 г.

          Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община Велинград. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения  по плана в едномесечен срок  от обнародването на обявата  пред Кмета на Общината.

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ …………………………..

                                         Кмет на Община Велинград

Съгласували:

Инж.Янко Чолаков………………………

                                             Гл. експерт „ТСУ”

Юрисконсулт Пламен Гьоров………………..                                     

Отдел „УСНРОПЗ” при Община Велинград                                        

  Хусеин Мехмед Ходжа …………………….

                               Кмет с.Пашови

Изготвил:

Инж. Али Палов………………….

                                 Гл. Сп. „ТСУ”

Коментарите са изключени!