СЪОБЩЕНИЕ

           Община Велинград съобщава, на основание:

§4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, че е изработен проект относно „допълване , поправка и оцифряване „ на кадастралният план на на с. Бутрево , общ. Велинград, обл. Пазарджик, одобрен със Заповед № 103 от 24.02.1987 г. от Председателя на ЦК на ОбНС- Велинград.

          Планът се намира в стая №2 /отдел „ТСУ” на Община Велинград. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения  по плана в едномесечен срок  от обнародването на обявата  пред Кмета на Общината.

 

 

Д-р КОСТАДИН КОЕВ …………………………..

                                         Кмет на Община Велинград

Съгласували:

Инж.Янко Чолаков………………………

                                             Началник отдел „ТСУ”

Мехмед Хасан…………………….

                           Кмет с. Бутрево

Изготвил:

Инж. Али Палов………………….

                                 Гл. Сп. „ТСУ”

Коментарите са изключени!