ОБЯВА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Във връзка с постъпило писмо от директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/9 от 03.02.2020 год. ,

 Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, за :

Проект на заповед за обявяване на защитена зона от Екологична мрежа „Натура“ 2000

          Информация по горецитираното инвестиционно предложение е на разположение за обществен достъп в нова сграда на Общинска администрация – Велинград, стая №40 отдел „Инспекторат“. Пълният текст на проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на министерството на околната среда и водите https://www.moev.goverment.bg/,тема „ Природа“, подтема „Обществени обсъждания“, и е на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околна среда и водите, Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ОТ 30 ДНИ 06.02.2020г. (четвъртък) до 06.03.2020 г. (петък) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220

Дата:

06.02.2020  г.

Заповед

 

Коментарите са изключени!