Списък с одобрени кандидати за длъжността “Психолог” За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА

ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011

„Център за социално включване „Развитие”

Длъжност

Три имена на одобрения за длъжността кандидат

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Психолог- 0,5 щ. бр.

Марина Ангелова Грънчарова

Коментарите са изключени!