Обява до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

      На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/109 от 12.07.2022 г. и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

У В Е Д О М Я В А М Е

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на отпадъци от стъкло и увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в ПИ с идентификатор 10450.502.3418 (УПИ I-3418“Производствена дейност, услуги, бетонов и варов възел, произв. На бетонови изделия, търговия с цветни и черни метали„ кв. 1013) по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазаджик с възложител „Трансметал М“ ЕООД.

     Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Коментарите са изключени!