НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2008г.

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл. 1. Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Велинград. Наредбата не се отнася за кучета на МО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение. Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета. Чл. 3. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно-наказателна отговорност при проява на нехуманно отношение и жестокост към животните си.

РАЗДЕЛ ІІ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТАТА

         Чл. 4. (1) Собствениците на кучета са задължени: 1. Да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3-месечна възраст, а за всяко новопридобито куче, в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарно-медицинския паспорт на кучето, представя паспорта в Общинска администрация – Велинград, за вписване в Регистър. 2. Да заплащат “Такса за притежаване на куче” съгласно Решение № 450 от заседание на ОбС – Велинград, проведено на 21.12.2006 год. с Протокол № 14. 3. Да заплатят издаването на идентификационен медальон и издаване на удостоверение по образец.          (2) Само стойността на идентификационен медальон заплащат собственици на кучета, които попадат в категориите, които са освободени от таксата за притежаване на куче, съгласно чл. 175, ал. (2) от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 год. в сила от 02.05.2006 год.) или са одомашнили куче от временният приют за кучета на Община Велинград.          (3) При изгубване на издаден вече идентификационен медальон, собственикът закупува нов и обстоятелството се отразява в Забележка в издаденото му от Общинска администрация – Велинград  удостоверение по образец.          (4) При неспазване на условията по ал. (1) за регистрацията на домашно куче, собственикът му заплаща глоба в размер на 10,00 лв. и сумата, дължима за пропуснатите (нерегистрираните) месеци.          (5) Собствениците на домашни кучета, които вече са ги регистрирали през предходни години, в срок до 31-ви март са длъжни да заплатят пълната сума на “Таксата за притежаване на куче” (съгласно Решение № 450 от заседание на ОбС – Велинград, проведено на 21.12.2006 год. с Протокол № 14). При установяване, че собственикът на кучето има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години,  то той заплаща по 5.00 лв. за всяка пропусната година.          Чл. 5. От заплащане на “Такса за притежаване на куче” се освобождават собствениците на:
 1. кучетата на инвалидите (кучета-водачи), но за не повече от едно куче на човек.
 2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 3. кучета, използвани за опитни цели;
 4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
 5. кастрирани кучета;
 6. ловни кучета (чл. 175, ал. (2) от ЗВМД) – удостоверено от собственика с
представяне копие на ловен билет;
 1. кучета одомашнени от временният приют за кучета на Община Велинград.
         Чл. 6. За регистриране и отглеждане на повече от едно куче на един жилищен адрес е необходимо собственикът/собствениците на кучетата да представи декларация за съгласие от собствениците на съседните имоти: (1) За жилищни сгради – да се представи решение на Общото събрание, взето по реда на Правилника за етажната собственост; (2) За жилищни кооперации, където няма общо събрание – да се представи декларация с подписи от над 50% от жилищните адреси. От един жилищен адрес е валиден подписа само на един от живущите; (3) За еднофамилни къщи – да се представи декларация, подписана от представители на всички адреси в радиус 50 м от имота, в който ще се отглеждат кучетата. (4) При неспазване на условията по ал. (1), ал. (2) и ал. (3) на собственика се налага глоба в размер на 50,00 лв. Чл. 7. За куче, което е регистрирано в едно кметство на Община Велинград, и за което вече е платена такса, а се налага преместването му на друг адрес в същото кметство или на нов адрес в друго кметство, собственикът извършва новата административна регистрация, без да заплаща отново таксата, като само му се издава ново удостоверение и в забележка се отразяват обстоятелствата. Чл. 8. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на “Такса за притежаване на куче”, се наказва с глоба от 20.00 лв. Чл. 9. Регистрацията на кучета в Община Велинград е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация. Чл. 10. Ветеринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред, определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и се съпровожда от задължителна имунопрофилактика и дехелминтизация и по желание на собственика кастрация.         Чл. 11. (1) Административната регистрация за кучетата, отглеждани на територията на  Община Велинград се извършва от оправомощени служители на Общинска администрация и от кметовете и кметските наместници на населените места за кучетата отглеждани по селата след представяне на документ за ветеринарномедицинска регистрация. (Ветеринарномедицински паспорт със отбелязани ваксинации, обезпаразитявания и евентуална кастрация (стерилизация) заверен от ветеринарен лекар с подпис и печат). (2) На базата на представените документи се извършва вписване в специален регистър за кучета, който съдържа следните данни:
 1. Име на страната на произход на кучето;
 2. Трите имена и постоянен адрес на собственика на кучето;
 3. Данни за кучето според представените документи – име, пол, дата и място (адрес) на раждане, възраст, цвят, порода, отличителни белези.
 4. Цел на използване на кучето.
 5. Номер на микрочипа, датата на неговото поставяне и данни на ветеринарния лекар, който го е поставил.
 6. Извършени ветеринарномедицински манипулации;
 7. Дата на кастрация на кучето (ако е извършена такава) и от кой ветеринарен лекар е извършена.
(3) Въз основа на извършената регистрация се издават:
 1. Удостоверение по образец.
 2. Идентификационен медальон с регистрационния номер на кучето, който се прикрепва върху нашийника му и се носи постоянно от него.
(4) Регистрацията на кучето е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или промяна на адреса се извършва актуализация в регистъра на Община Велинград или кметството в 7-дневен срок, като за това се уведомява съответната регионална ветеринарномедицинска служба. (5) За извършената административна регистрация собственикът на кучето заплаща такса определена в раздел Х, чл. 48, т. 19 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. (6) Забранява се преотстъпването на идентификационния медальон и удостоверението по образец на друго куче. (7) Ако бъде загубен или унищожен идентификационния медальон или удостоверението по образец се издава ново срещу такса определена в Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. (8) На собственика отказал да регистрира кучето си в определения от действащата Наредба срок, се прави предписание – в седемдневен срок кучето да бъде регистрирано и с платени такси. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв. Чл. 12. Собствениците на кучета заплащат годишна такса, чийто размер се определя ежегодно с Решение на Общински съвет – Велинград, ако няма промяна на сумата, таксата се заплаща съгласно нейното определяне с предходното решение на Общинския Съвет. Чл. 13. Такса куче се заплаща в срок до 31.03 за годината, за която се отнася или в петнадесетдневен срок след придобиване на кучето. Чл. 14. Срещу платена такса Общинска администрация – Велинград издава документ (приходна квитанция или фактура) за платена такса куче за календарната година.  

РАЗДЕЛ ІІІ

СТОПАНИСВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ

И ГРИЖА ЗА КУЧЕТАТА

Чл. 15. Собствениците на животни-компаньони (кучета) ги отглеждат при спазване изискванията за защита на животните съгласно Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.) и съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 87 от 01.11.2005 год. в сила от 02.05.2006 год.). Чл. 16. Собствениците на домашни кучета са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани и:          (1) да се грижат за животните и да не ги изоставят;          (2) да осигуряват на всяко животно в зависимост от вида, възрастта и породата му: 1. място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; 2. необходимото пространство и свобода на движение; 3. достатъчно количество храна и вода; 4. свободен достъп до местата за хранене и поене; 5. подходящ микроклимат; 6. редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение при заболяване или нараняване; 7. подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между животните;          (3) да опазват здравето им;          (4) да ги предпазват от болка, страх и страдания;          (5) да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно-хигиенните изисквания.          (6) да предприемат всички мерки за предотвратяване на бягството на животните съгласно чл. 150, ал. (1) от ЗВМД.          (7) да вземат мерки да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места (изключение се прави само за кучетата водачи на незрящи и инвалиди);          (8) да осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.          Чл. 17. В случаите, когато въпреки създадените условия по чл. 16 животно компаньон (кучето) не може да се приспособи към тях, собственикът му го предава безвъзмездно във временният приют за кучета на Община Велинград. Чл. 18. (1). Не могат да се отглеждат кучета в жилищна сграда – етажна собственост, на площ по-малка от: А) за малки породи до 10 кг – 6 кв.м.; Б) за средни по роди до 25 кг – минимум 8 кв.м.; В) за големи породи над 25 кг – минимум 10 кв.м.          (2)  Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището.          (3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, която ги защитава от неблагоприятни атмосферни условия.          (4) На кучетата, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за свободно движение, както и ежедневна разходка. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20,00 лв. Чл. 19. Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски  териер – и с намордник. При нарушение, собственикът на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв. и животното може да се отнеме и настани във временният приют за кучета на Община Велинград. Чл. 20. Забранява се разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци. При нарушение, собственикът на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв. и животното може да се отнеме и настани във временният приют за кучета на Община Велинград.          Чл. 21. Куче без един от реквизитите: нашийник, повод, обозначителен знак за регистрация (идентификационен медальон) и непридружено от собственика, се счита за безстопанствено и се настанява във временният приют за кучета на Община Велинград.          Чл. 22. Безстопанствените кучета (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място) се залавят от служителите от временният приют за кучета на Община Велинград и се настаняват временно в приюта на общината. Настанените във временния приют за кучета на Община Велинград безстопанствени кучета се подлагат на манипулациите, предвидени в “Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград”.          Чл. 23. Куче-компаньон, което е настанено във временния приют за кучета на Община Велинград се връща на собственика му след представяне на ветеринарномедицинския паспорт на животното, заплащане на глоба в размер на 30,00 лв. и на разходите по престоя на животното в приюта – чл. 53, ал. (3) от Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.)          Чл. 24. При повторно залавяне на куче, което вече е било освобождавано или одомашнено от временният приют за кучета на Община Велинград, на собственика се налага глоба в размер на 50,00 лв. Чл. 25. Собственик, чието куче бъде заловено за трети път от служителите на временният приют за кучета на Община Велинград, се задължава да предаде (да остави безвъзмездно) кучето в приюта. Чл. 26. Гражданин, одомашнил куче от временният приют за кучета на Община Велинград, се освобождава от заплащане на “Такса за притежаване на куче” за съответната календарна година. Чл. 27. Собствениците на кучета осигуряват стерилизацията им, освен ако в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги предоставят на нови собственици. Чл. 28. Собствениците на кучета са длъжни да предотвратят всяка проява на необоснована агресия на кучето, проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни. При нарушение, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 40,00 лв. Чл. 29. Стопаните на агресивни кучета са длъжни:          (1) Да не ги оставят свободно движещи се в дворовете и входовете на жилищните блокове и къщи с цел недопускането им до необезопасени огради и входни врати на не по-малко от 2 метра;          (2) При разходка да бъдат с поставен намордник;          (3) Да поставят обозначителна табела с текст “ЗЛО КУЧЕ” на входната врата на имота или жилището си, от която да е видно, че там се отглежда куче със особено поведение. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв.          Чл. 30. Забранява се допускането на кучета до необезопасени огради и входни врати. При нарушение глоба от 30,00 лв.          Чл. 31. Забранява се свободното движение на кучета във входовете на жилищните блокове и в дворове с общи части, с цел животните да не създават опасност за хора или други животни. При неспазване на тази разпоредба на собственика се налага глоба в размер на 50,00 лв. (чл. 172, т. 2 от ЗВМД), а кучето може да се отнеме и да се настани във временния приют за кучета на Община Велинград.          Чл. 32. Собствениците на кучета, които не са в състояние да полагат необходимите грижи при отглеждането им, са длъжни да ги предават във временния приют за кучета на Община Велинград безвъзмездно. За целта е необходимо да се обърнат за съдействие към служителите на временния приют за кучета на Община Велинград или в сектор “Екология”. След подаване на устна заявка, служителите на временния приют за кучета на Община Велинград се отзовават на посочения адрес и безвъзмездно прибират домашния любимец.          Чл. 33. Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост, като всеки стопанин на куче е длъжен да осигури спазването на общите изисквания от Правилника за вътрешния ред на етажната собственост. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв. Чл. 34. Всеки собственик на куче при разхождането му е длъжен да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт на кучето и удостоверението за административна регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от Общинска администрация – Велинград, РПУ – Велинград и други длъжностни лица, оторизирани от кмета на Община Велинград. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20,00 лв.          Чл. 35. При разхождането на кучето на публични места и при извършена дефекация на улици, тротоари, алеи, тревни площи и други обществени места собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място и да изхвърля на подходящо място фекалиите на кучето. За целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица или щипка. При нарушение, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв. и животното може да се отнеме и настани във временният приют за кучета на Община Велинград.          Чл. 36. Скитащи кучета, настанени във временният приют за кучета на Община Велинград, страдащи от остри заразни болести, или чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на лицензирани ветеринарни специалисти, се подлагат на евтаназия, съгласно разпоредбите на чл.51 от Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.).          Чл. 37. Собственици на кучета, страдащи от остри заразни болести или чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хората и животните, по констатация на лицензирани ветеринарни специалисти, се задължават да ги предадат за евтаназия (безболезнено умъртвяване). При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 40,00 лв.         Чл. 38. Собствениците на умрели кучета се задължават да ги загробват на дълбочина най-малко 1 метър извън населеното място или на определени от Община Велинград места. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 20,00 лв. Чл. 39. Не се разрешава продажба и притежание на кучета на лица под 18-годишна възраст без съгласието на родител/настойник. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв. Чл. 40. Забранява се: (1) Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради (с изключение на кучета на незрящи хора и инвалиди). (2) Превозването на кучета с обществен транспорт (с изключение на кучета на незрящи хора и инвалиди); (3) Преминаването, престоя и разхождането на кучета на територията на учебните, детските, здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки, както и върху тревните площи на обособените градски градинки и паркове. (4) Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места, предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност. (5) Всякакво свободно пускане на кучета, с изключение на местата, определени за разходка и свободно пускане на кучета. (6) Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора. (7) Отглеждането на кучета в околоблоковите пространства, както и на стълбищните площадки и други места, противоречащи на Правилника за вътрешния ред на етажната собственост; (8) Забранява се отглеждането на животни кучета-компаньони в жилищни сгради и във вътрешнодворните пространства с търговска цел – продажба, пансионат и други, от физически и юридически лица, които не са регистрирали в РВМС – Пазарджик дейността си. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв. Чл. 41. (1) Кметът на Община Велинград със заповед определя разрешените места за свободно пускане на кучета. (2) Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на населеното място, в собствения си двор (но не в общ двор на жилищна кооперация, където дворната площ е с общо ползване) и в местата, определени за това и обозначени с табели. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв. Чл. 42 (1) Кучета, ухапали или наранили човек или животно, се отвеждат  веднага  в приют, с който общината има сключен договор, където се изолират и преглеждат. Отвеждането е задължение на собственика, или служители на РПУ. (2) Собственикът на куче, за което е потвърдено, че е ухапало човек, заплаща на пострадалия всички медицински разходи породени от ухапването, както и разходите по отвеждането във временния приют за кучета на Община Велинград. Поема административна и имуществена отговорност съгласно законодателството на Република България. Чл. 43. За кучета, за които се установи, че  са с агресивно поведение, опасно болни и представляват реална опасност за физическото и психическо здраве на населението на общината се прилагат разпоредбите на чл. 179, ал. 3 т. 1, 2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и в присъствието на трето лице (експерт от Общинска администрация – Велинград). Чл. 44. (1) Общината има право да изземе злонрави кучета, които с поведението си представляват заплаха за здравето и живота на хората и да ги настани временния приют за кучета на Община Велинград. (2) Общината има право да изземе кучета, които се движат без  идентификационен медальон  и  не са регистрирани като ги настани във временния приют за кучета на Община Велинград . (3) Изземването по  ал. (1) и ал. (2) се извършва въз основа на констативен протокол с акт за изземване, съставен от оправомощени от кмета на Община Велинград длъжностни лица.  

РАЗДЕЛ ІV

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТАТА

Чл. 45. (1) Забранява се проявата на жестокост към кучетата. (2) За проява на жестокост към кучетата се счита: 1. Ловенето и избиването на кучета, (освен в случаите и по начина, регламентиран в Закона за ветеринарномедицинската дейност), както и измъчването им по какъвто и да било начин; 2. Отглеждане, използване и умъртвяване на кучета за добиване на кожи месо, за производство на храна; 3. Изоставяне на кучетата; 4. Увеличаване агресивността на кучетата, чрез селекция или обучение в агресивност към други животни и хора; 5. Използване на строги и електрически нашийници, химически дразнещи и увреждащи субстанции, технически уреди или приспособления, чрез които се причинява силен страх, болка и страдание на кучетата; 6. Излагането на кучета в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни или питейни заведения; 7. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено на насилие към кучетата; 8. Ловенето на кучета с капани и други пособия, както и отглеждането и развъждането на животни-компаньони, с цел добиването на кожи и месо от тях; 9. Всяка действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на кучето, или трайно увреждане на здравето му или стрес; 10. Нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на кучетата, когато това води до вредни последици за здравето им; 11. Ограничаването на свободното движение на кучетата, както и излагането им на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес; При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 30,00 лв.          Чл. 46. За жестокост към кучетата не се смятат действията, които се извършват при: 1. ограничаване и ликвидиране на заразни болести по животните и хората; 2.прилагане на дресировъчни методи, които имат за цел придобиването и/или развиването на ловни, охранителни, следотърсачески или водачески качества у кучетата; 3. поставяне на “спъвачки” на овчарски или скитащи кучета с цел ограничаване на възможностите им да преследват дивеча. Чл. 47. Министърът на земеделието и продоволствието, министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната определят с наредба правилата за обучение на кучета.     Чл. 48. (1) Забранява се проявата на особена жестокост към кучетата.          (2) За особена жестокост към кучетата се смятат: 1. Умишленото причиняване на смърт на кучетата; 2. Умишленото причиняване на тежко и трайно увреждане на кучетата; 3. Организирането на боеве с кучета; 4. Стрелбата по безстопанствени кучета, домашни кучета или кучета в плен. При нарушения, собственика на кучето се наказва с глоба в размер на 50,00 лв.          Чл. 49. Не се смята за особена жестокост към кучетата деянията по чл. 48, ал. (2), т. 1, когато се извършват съгласно разпоредбите на чл. 160. ал. (1) и ал. (2), т. 1 и 2 и чл. 179, ал. (3) от Закона за ветеринарномедицинската дейност.  

РАЗДЕЛ V

БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА И ГРИЖАТА ЗА ТЯХ

Чл. 50. Общинският съвет–Велинград приема програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета и предвижда средства за изпълнението й. Чл. 51.  Кмета на Община Велинград организира изпълнението на приетата програма и ежегодно внася отчет за нейното изпълнение пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба. Чл. 52. Безстопанствените кучета се настаняват от Община Велинград във временен или постоянен приют, който е регистриран по чл. 137, ал. (1) от ЗВМД.   Чл. 53. Община Велинград изгражда временен или постоянен приют за безстопанствените кучета. Чл. 54. Кметът на Община Велинград отговаря за временен или постоянен приют за безстопанствените кучета. Чл. 55. Временният или постоянният приют за безстопанствените кучета се стопанисва от Община Велинград. Чл. 56. Временният или постоянният приют за безстопанствени кучета в Община Велинград разработва и прилага система за информиране на гражданите за настанени в него кучета, които се предлагат за одомашаване. Чл. 57. (1) Залавянето на безстопанствените кучета на територията на Община Велинград се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар. (2) Транспортирането до временния или постоянен приют на заловените безстопанствени кучета се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство с добра вентилация. (3) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствените кучета трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към кучетата. (4) Екипите за залавяне на безстопанствени кучета се ръководят и контролират от ветеринарен лекар. (5) При залавянето на безстопанствено куче му се поставя нашийник с идентификационен номер. Чл. 58. Кметът на Община Велинград, който отговаря за стопанисването на временния или постоянния приют за безстопанствени кучета: 1. Сключва или прекратява договор с управителя на приюта, който трябва да има висше образование; 2. Осигурява ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на безстопанствените кучета в приюта; 3. Осигурява необходимия брой и вид служители; 4. Осигурява свободен достъп на гражданите в приюта; 5. Създава условия за обществен контрол и осигурява възможност за връзка с приюта. Чл. 59. Безстопанствените кучета, които са настанени в приюта на Община Велинград се кастрират, обезпаразитяват и ваксинират срещу бяс. Чл. 60. Безстопанствените кучета от приюта на Община Велинград се предоставят безвъзмездно на граждани, които желаят да ги отглеждат като компаньони, и се регистрират по чл. 174 от ЗВМД. Чл. 61. Безстопанствените кучета, за които не се явят граждани, които искат да се грижат за тях, се маркират и се настаняват във временния приют на Община Велинград и са под надзора и грижите на общината или се връщат по местата, от които са взети, като не се допуска връщането н а кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца и главни пътища на общината. Чл. 62. Временният приют на Община Велинград трябва да се намира извън границите на населеното място, да е ограден и да се поддържа в добро хигиенно състояние, съобразно изискванията определени от НВМС и ЗВМД. Чл. 63. Маркировката на заловените безстопанствени кучета се извършва с поставянето на нашийник, на който е записан по подходящ начин идентификационен номер или с микрочип. Чл. 64. Управителят на приюта на Община Велинград вписва кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт. Чл. 65. В приюта се поддържа регистър на кучетата, който съдържа: 1.Дата и място на залавяне на кучето; 2.Дата и място на, което е върнато кучето; 3.Дата на обезпаразитяване, кастрация и ваксиниране срещу бяс. Чл. 66. Управителят на приюта на Община Велинград изпраща данните от регистъра на кмета на общината. Чл. 67. Отговорните за надзора и грижата лица от приюта на Община Велинград обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс върнатите по места кучета по чл. 61 от настоящата Наредба. Чл. 68. След блокиране на раждаемостта на безстопанствените кучета в Община Велинград те се настаняват поетапно в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.  

РАЗДЕЛ VІ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 69 (1) Контролът по спазването на настоящата наредба се осъществява от длъжностни лица от Общинска администрация – Велинград, определени със заповед на Кмета на общината, кметовете и кметските наместници по населени места, ветеринарномедицински органи и служителите на РПУ – Велинград. Нарушенията на наредбата се установяват с констативни протоколи и актове за административни нарушения, съставени от тези длъжностни лица. (2) Въз основа на съставените актове за извършено нарушение Кмета на общината издава наказателно постановление. (3) За нарушения по тази наредба на виновните лица се налагат следните наказания: 1. При не подаване на декларация и установяване на всяко нерегистрирано куче на собственика или на лицето, под чиито надзор се намира  кучето се налага  глоба от 20,00 лв., като се предупреждава с предписание да извърши регистрация на кучето в едноседмичен срок от връчване на предписанието. 2.  В случай, че регистрацията не бъде извършена в определения срок на собственика или на лицето под чиито надзор се намира кучето се налага глоба в размер на 50,00 лв. за всяко куче. 3. При ухапване или нараняване на хора на собственика на кучето се налага глоба в размер на 50,00 лв. 4. На местонарушението контролните органи могат да налагат и  глоби в размер до 20,00 лева, като на нарушителите се издава фиш (квитанция), който се подписва от нарушителя и контролния орган. 5. За нарушение на Наредбата на юридическите лица се налагат имуществени санкции от 100 до 500 лева. (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.  

РАЗДЕЛ VІІ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:
 1. 1.     Кучетата се класифицират като:
а) Регистрирани – собственост на юридически или физически лица, записани в регистрите на Община Велинград. б) Нерегистрирани – собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но без регистрация. в) Безстопанствени –родени като такива или изоставени от собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях. г) Загубени – регистрирани свободно движещи се извън мястото на домуване без знанието на собственика.
 1. 2.     Кастрация – отстраняване на яйчниците и матката при женски животни и тестисите на мъжките.
 2. 3.     Блокиране на раждаемостта – е спиране възпроизводството на популацията на безстопанствените кучета и регистрация на домашните кучета.
 3. 4.     Болка и страдание – е причиняване на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на кучетата. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използване на кучето или в последствие (например след инжектиране на карциногени) или с трайни вредни последствия за здравето му.
 4. 5.     Добра практика при отглеждане на кучетата – е система от общи хигиенни и технологични правила за опазване здравето на кучетата и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на оптимални условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични и поведенчески нужди, и ограничаване до приемлив минимум на риска от причиняване на излишна болка и страдание.
 5. 6.     Кучета-компаньони – са кучета, които се отглеждат в домакинството или от интерес към кучето.
 6. 7.     Овладяване на популацията – е научно-обосновано регулиране на популацията на безстопанствените кучета, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях.
 7. 8.     Приют за кучета – е общински обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствените кучета ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.
  1. 9.     С цел развъждане –е размножаването на кучето поне веднъж годишно.
  2. 10.           Строг нашийник – е нашийник с метални звена и защита на ларинкса с косо извити навътре заоблени метални щифтове с диаметър минимум 3,5 мм.
  3. 11.           Системно нарушение – е извършване на две или повече нарушения в продължение на едногодишен период.
   

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.21, ал. (2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §6 от Закона за защита на животните (обн. в ДВ, бр.13 от 08.02.2008 год.) и е приета с Решение № 272, протокол №9 от 26.06. 2008 година на Общински съвет – Велинград. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Б.Голомехов/  
Все още няма коментари.

Leave a Reply