Archive | НАПРЕДЪК RSS feed for this section

Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01

   Изх. № 92-00/4171 от 22.12.2020 г.             Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проектът „Патронажна грижа в община Велинград”

           Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” [...]

Прочети Коментарите са изключени!