Archive | НАПРЕДЪК RSS feed for this section
НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0018-C01 „Патронажна грижа + в Община Велинград” НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г. 1. 2. Извършени дейности, свързани с НАПРАВЛЕНИЕ 1 1.1. Извършени дейности, свързани с първи етап – подбор и наемане на персонал за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01

   Изх. № 92-00/4171 от 22.12.2020 г.             Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проектът „Патронажна грижа в община Велинград”

           Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” [...]

Прочети Коментарите са изключени!