Archive | НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ RSS feed for this section

Списък на класираните кандидати за персонал по проект „Грижа в дома в община Велинград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0048 -С01, процедура BG05SFPR002-2.001, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

 Списък на класираните кандидати за персонал

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие до събеседване за обявения Подбор за наемане на персонал за изпълнение на дейностите по проект „Грижа в дома в община Велинград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0048 -С01, процедура BG05SFPR002-2.001, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

Списък на допуснатите кандидати до събеседване

Прочети Коментарите са изключени!

Пояснение за предмета на работа при предоставяне на услугите

Пояснение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВAНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 9.00 ч. на 06.01.2023 г. до 9.00 ч. на 16.01.2023 г. ЗА НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ за изпълнение на дейностите по проект „Грижа в дома в община Велинград”

Обявление Заявление Автобиогрофия Декларация Приложение 3 Декларация Приложение 4 Декларация Приложение 9 Декларация Приложение 10

Прочети Коментарите са изключени!