Списък на класираните кандидати за персонал по проект „Грижа в дома в община Велинград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0048 -С01, процедура BG05SFPR002-2.001, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс

 Списък на класираните кандидати за персонал

Коментарите са изключени!