Сесия 2017-07-27

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за първото полугодие на 2017г. РЕШЕНИЕ №218
 3. Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №219
 4. Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №220
 5. Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград” ЕООД със 100% общинско участие. РЕШЕНИЕ №221
 6. Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2017/2018г.РЕШЕНИЕ №222
 7. Утвърждаване на списък със средишни детски градини и училища за учебната 2017/2018г. РЕШЕНИЕ №223
 8. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови разходи със 214 492лв. от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №224 
 9. Закупуване на автомобил за нуждите на ОП „СИП и ТИЦ”. РЕШЕНИЕ №225
 10. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на движима вещ-частна общинска собственост – лек автомобил марка „Фолксваген транспортер” на ДЦДМУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №226
 11. Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект за рекултивация на общинското сметище в гр.Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №227
 12. Кандидатстване на Община Велинград по ОП „Региони в растеж 2014-2020”с проектно предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград” с обект „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и Методий”.РЕШЕНИЕ №228
 13. Обект на интервенция „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и Методий” по ОП „Региони в растеж 2014-2020”с проектно предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград”.  РЕШЕНИЕ №229
 14. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2017г. РЕШЕНИЕ №230
 15. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот – петно №5, находящо се в кв.156 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №231
 16. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общинска сграда – помещение с площ 154кв.м./за склад/, находящ се в кв.130 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №232
 17. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от недвижими имоти – ПОС на територията на Община Велинград, находящи се в административни сгради в с.Драгиново и с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №233
 18. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Христо Ангелов Белев в землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №234
 19. Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Ислям Мехмедов Ислямов в землище с.Бутрева и землище с.Враненци. РЕШЕНИЕ №235
 20. Одобряване пазарна оценка на ПИ с площ 0,821дка, полска култура в м.”Осово бръдце” по КВС за землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №236
 21. Продажба на земя-частна общинска собственост, находяща се в кв.75 по плана на гр.Велинград/ул.”П.Берон” №63/ на собственика на законно построена жилищна сграда и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №237
 22. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в м.Вельовица.РЕШЕНИЕ №238
 23. Одобряване на ПУП – трасе на нов водопровод в м.”Бучимиша”, землище на гр.Велинград и с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №239
 24. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен кабел 20 кV от подстанция „Велинград” до МВЕЦ „Долене”. РЕШЕНИЕ №240
 25. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Могилица”. РЕШЕНИЕ №241
 26. Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за трасе на нов водопровод от съществуващ на ул.”Пирин” в гр.Велинград до ПИ в м.”Голямо благо/Варниците” по КВС на з-ще Велинград. РЕШЕНИЕ №242
 27. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ в кв.417 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №243
 28. ПУП –схема за трасе на нов водопровод по ул.”Дарвин” до УПИ в кв.170 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №244
 29. Попълване  на верни имотни граници на имот в кв.10 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №245
 30. Даване на съгласие  по приет помощен план за имоти в кв.9, кв.12, кв.11 по плана на с.Мечо корито. РЕШЕНИЕ №246
 31. Даване на съгласие за разрешение за изработване на ПУП-ПР за изменение регулация на улична алея между кв.71 и кв.74, на улица между кв.71 и кв.74, кв.76 и кв.71 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №247
 32. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти с площ 900кв.м. в м.”Мариница”. РЕШЕНИЕ №248
 33. Попълване на нов имот в кв.2 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №249
 34. Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП-схема за трасе на обект-нова въздушна кабелна линия за електрозахранване в м.”Мариница-Оранжериите” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №250
 35. Разрешение за изработване на ПУП-план за регулация и застрояване в кв.9 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №251
 36. Разрешение за изработване на ПУП-Проект за ЧИПРЗ в кв.5 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №252
 37. По програмата за работа на ОбС:

             37.1. Годишен финансов отчет на „Паркинги и гаражи” ООД за 2016г.

              37.2. Годишен финансов отчет на „Спорт Бееви” АД за 2016г.

               37.3. Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Пазарджик” АД за 2016г.

               37.4. Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото полугодие на 2017г.-отложен за следващо заседание с писмо вх.№589/17.07.17г.

               37.5.Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД- и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2017г.

               37.6. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во полугодие на 2017г. –отложена за следващо заседание с писмо вх.№589/17.07.17г.

         38. Промяна на общинския бюджет за 2017г. РЕШЕНИЕ №253

         39. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти ПИ №520001 с площ 800кв.м. в м.”Мариница”.РЕШЕНИЕ №254

         40. Даване на съгласие за изработване на проект за частично изменение на ПУП – ПРЗ в м.”Дълбоки дол”, землище Велинград.РЕШЕНИЕ №255

            41. Даване на съгласие за одобрена схема на ЕСУТ към Община Велинград на петна за търговия за поставяне на преместваеми обекти в кв.28 по плана на с.Юндола, за периода от 25.08.до 27.08.17г./вкл./. РЕШЕНИЕ №256

      42.Даване на съгласие за реконструкция, оборудване и обзавеждане на съществуваща сграда – целодневна детска градина „Пролет”, ведно с прилежащо дворно пространство в кв.58 по плана на с.Драгиново.    РЕШЕНИЕ №257

      43.Сключване на временни  договори за наем м/у „МБАЛ” ЕООД , Община Велинград и „Вели Медикус” за скенер, рентген и помещения.  РЕШЕНИЕ №258

      44.Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от началния курс на обучение от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Велинград .РЕШЕНИЕ №259

Коментарите са изключени!