РЕШЕНИЕ №245/27.07.2017г

Относно: Попълване  на верни имотни граници на имот в кв.10 по плана на с.Всемирци.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА; във връзка с необходимостта от поддържане на кадастралните планове и регистри в актуално състояние и на основание &4, ал.(5), т.6 г от ПЗР на Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване  с:

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

            Общински съвет – Велинград,

 

Р  Е  Ш  И:

1. Дава съгласие за поправка на одобрения кадастрален план на с. Всемирци, одобрен със Заповед 395/09.07.1987 г. на ИК на ОбНС. и нов Утвърден кадастрален план със Заповед № 1510 от 25.09.2015 г.  като поправката касае попълването попълването на верни имотни граници на имот с  пл. № 129, с което се променят и имотните граници имот пл. № 9705 на улица в кв. 10 по плана на с. Всемирци;

2. Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Отдел „УСНРОПЗ” Г-жа Н. Келчева, който да присъства на самото място /имот пл. №219, кв. 10/, в ден и час-определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с. Всемирци, общ. Велинград

           

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.07.2017г., Протокол №11, точка №29 от дневния ред, по вх.№538/04.07.2017г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                   /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!