ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

             ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 

за Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград   за      поземлени имоти в землищата на селата:   Юндола,  Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград

ЧАСТ: Устройствен план

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Велинград

ФАЗА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград.

ЗАДАЧА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград, за поземлени имоти в землищата на селата: Юндола, Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград – общ.Велинград.

1. ОСНОВАНИЕ:

             Изработването на Изменението на ОУП на община Велинград е  възложено на „АРХ-ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД, съгласно сключен Договор от  2020 г. с община Велинград, и въз основа на чл.24а, ал.1 и чл. 125б, ал.1 и във връзка с  чл.134 ал.1 т.3 от Закон за Устройство на Територията,  за  поземлени имоти в землищата на селата: Юндола, Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград – община Велинград.

Екипът специалисти, разработващ Изменението на плана, е от същите експерти, изготвили действащият ОУП на общината, одобрен през 2014г. Основа за изработването на Изменението на Общият устройствен план на общината, авторският колектив е ползвал действащият ОУП на община Велинград, (ДВ бр.94/14.10.2014г.) с  одобрената нова административна граница от 17.12. 2015г.(т.е.без общ.Сърница)

    2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

  Действащият  Общ Устройствен план на Община Велинград одобрен в  ДВ бр.94/14.10.2014г., въз основа Решение №330/30.10.2014г., Протокол  № 18 на Об.С. Велинград.ОУП на община Велинград е изработен заедно с община Сърница.С Указ № 177/22.07.2014г.ДВ бр.62/29.07.2014г. е създадена нова  община Сърница.С Решение № 160/31.03.2016г.на Об.съвет Велингради Заповед № 75/2015г. и писмо на кмета на община Сърница № 3599/ 30.11.2015г. и влязло в сила Решение №64/17.12.2015г. е определена нова административна граница между община Велинград и община Сърница.

Настоящият проект е Изменение на ОУП на община  Велинград с новата административна  граници.

Изменението на ОУП на община Велинград обхваща поземлените имоти в землищата на селата: Юндола, Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград.  Имотите са с начин на трайно ползване ниви и други селищни територии при неполивни условия.Категорията на земите са осма, девета и десета.Имотите са извън регулация и се обслужват от полски пътища и пътища ІІ и ІV клас. Площите на поземлените имоти в горепосочените землища, поотделно не са повече от  50 дка.Поземлените имоти не са засегнати от обекти на НКЦ и около тях не съществуват обекти на археологията с охранителни зони и защитени територии.

    3. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:

Изходните данни за проектиране на Изменението са:

 3.1. Копие от актуални скици от КВС или от АГКК на имотите на горепосочените землища;

 3.2. Извадка от действащ ОУПО Велинград, одобрен в ДВ.бр.№ 94/14.10.  2014г., Решение №330/30.10.2014г., Протокол  № 18 на Об.съвет община Велинград.

 3.3. Съгласувани проекти и становища (ако има такива) от съответни ведомства на поземлените имоти, касаещи Изменението на плана.Същото предвижда, промяна предназначението на имотите в съответните землища на населените места, съгласно изискванията на собствениците.

   4. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

 Проектът да отговаря на Закона за устройството на територията и Наредба  №  7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони съгласно чл.19, Наредба  №  8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове към зак

   5. ИЗМЕНЕНИЕ на ОУПО – ПРОЕКТ:

     Изменението на ОУП на Община Велинград се налага, поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия и инвестиционни инициативи от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестиции.

Изменението третира промяна предназначението на поземлените имоти в урбанизирана територия. Устройствените зони на разглежданите територии са промяна на предназначението са:

        – Територии за Предимно производствена зона (Пп);

        – Територии за Техническа  инфраструктура (Ттр.иф);

        – Територии за  Малко етажно жилищно застрояване (Жм);

Изменението на ОУПО, третира инвестиционните инициативи на собствениците на поземлени имоти в землищата на община Велинград.

Землище с Юндола

Инвестиционното намерение е на “Национална Електрическа Компания” (НЕК), за провеждане на въздушна линия 20кV. Ливада Бачия -“Яденица”, в землището на с.Юндола.Предлага се изместване на съществуваща въздушна линия 20кV.-“Ливада Бачия” по ново трасе възлова станция 20кV.”Яденица”до съществуващ стълб №18, тъй като част от нея попада в язовирното езеро на бъдещия язовир “Яденица” и следва да бъде изместена извън заливните терени.Разработката – предложение предлага определяне границите на устройствената и ограничителната (сервитутна) зона и /или самостоятелни терени.Сервитут на новото трасе попада в горски фонд на територията на Учебно-опитно горско стопанство (УАСГ) “Г-Аврамов” с.Юндола (от стълб №1 до стълб №5), останалата част на въздушната линия е на територията на община Белово.Разработката е изготвена върху актуална КВС на землището на с.Юндола.Проектът ПУП на трасето е съобразен  с изискванията на Закона за енергетика, Закона за горите и правилника за приложението му, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и Наредба №14/15.06.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите.

Устройствената зона  на обектитете и сервитутите е промяна предназначението на горски, земеделски и територии заети от вода и водни площи. Отреждането е: Територии за Техническа  инфраструктура (Ттр.иф);Според изходните данни, имотите касаещи трасето  не засяга обекти на НКЦ и защитени територии, стъпките на ел.провода  са в имот със земеделска територия.Сервитутите  са в три имота в горска територия.

Землище  с. Кръстава

В землището на с.Кръстава ПИ № 009001, е за промяна предназначение в урбанизирана територия за предимно производствена зона (Пп).Имотът попада в местност „Долна Поляна“ в землището на с. Кръстава и е с площ 4,731дка.Територията е нива, девета категория в неполивни условия.Имотът граничи с полски път и собствениците ще го използват за изграждането на животновъдна ферма и отглеждането на животни.

Землище с. Пашови

В землището на с.Пашови ПИ № 007046, е за промяна предназначение в урбанизирана територия за предимно производствена зона (Пп).Имотът попада в местност “ При с.Пашово“ в землището на с.Пашови и е с площ 3.970дка.Същият е друг вид селищна територия десета категория в неполивни условия.Достъпът до имота се осъществява от второкласен път Велинград-Якоруда.Имотът е собственост на фирма „Енерджитранс“ ЕООД.В тази територия ще се изграждат обекти на общественото и транспортно обслужване.

 

Землище с. Грашево

В землището на с.Грашево ПИ № № 024001, 024002, 024022 се предлагат за промяна предназначение в урбанизирани територии за жилищна зона с малко етажно застрояване (Жм).Имотите попадат в местност “ Кемера“ в землището на с.Грашево, като имот № 02001 е с площ 0.500дка.Същият е друг вид селищна територия осма категория в неполивни условия.Имот № 024002 е с площ около 0,800 дка. и  е нива осма категория в неполивни условия.Имот № 024022 е с площ около 0,600дка. и е нива осма категория в неполивни условия. Достъпът до имотите се осъществява от общински четвъртокласен път Грашево-КемераПървите два имота са частна собственост, а третият е собственост на община Велинград.В първите два имота има съществуващи селскостопански гради.На тези  територии ще се изграждат обекти със смесено много-функционално значение.

Землище гр.Велинград

ПИ № 132037, е за промяна предназначение в урбанизирана територия за предимно производствена зона (Пп).Имотът попада в местност спирка „ОСТРЕЦ“ и е с площ 1,945дка.Територията е ливада, десета категория в неполивни условия.Имотът граничи с път ІІІ кл. и собствениците ще го използват за изграждането на рибарник.Имотът е собственост на фирма     „И Р Н“ ЕООД.

                          ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Землище с.Юндола

Въздушна линия 20кV.-“Ливада Бачия” по ново трасе възлова станция 20кV. до язовир ”Яденица”

Отреждането е: Територии за Техническа  инфраструктура (Ттр.иф);

Землище  с.Кръстава

Поземлен имот (ПИ) № 009001, е за промяна предназначение в урбанизирана територия за Предимно производствена зона (Пп).

 

Землище с.Пашови

Поземлен имот (ПИ) № 007046, е за промяна предназначение в урбанизирана територия за Предимно производствена зона (Пп).

 

Землище с.Грашево

Поземлени имоти (ПИ) № № 024001, 024002, 024022 се предлагат за промяна предназначение в урбанизирани територии за Жилищна зона с  малко етажно застрояване (Жм).

 

Землище гр.Велинград

Поземлен имот (ПИ) № 132037, се предлагат за промяна предназначение в урбанизирани територии за предимно производствена зона (Пп).

 

   6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА:

       Проектът за Изменение на ОУПО се изготвя и предава в М 1:25000.   Измененията на отделните поземлени имоти в землищата на селата: Юндола, Кръстава, Пашови и Грашево ще се изготвят в подходящ мащаб на лист А3.(М 1:5000) заедно с извадка от действащия план.

   Схеми към проекта – Изменение,(ако се налагат)  съласно Наредба №8 от ЗУТ ще се изготвят в М 1:50000.

   Проектът-Изменение е придружен с текстови материал – Обяснителна записка, с Правила и Нормативи за прилагане на Изменението  на ОУПО – Велинград.

Изготвя се преценка за необходимост, след получаване на писмено становище от РИОСВ Пазарджик след съгласуване на Техническото задание.

   7.СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Работата по задачата започва след допускане на Изменението на ОУПО от Общински съвет гр.Велинград.

След предаване на входящите преписки за изменението от Възложителя на Изпълнителя и събиране на изходните материали за работа КВС или (АГКК) се започва работа па проекта.Проектът се изготвя и се изпраща на Възложителя с Приемно-Предавателен протокол.Срокът за изпълнение заедно с преценката за необходимост от ЕО е до 90 работни дни след предаване на изходната информация.

 Изменение на ОУПО Велинград за ПИ N0 N0 17823.24.1, 17823.24.2, 17823.24.22, с. Грашево, общ. Велинград

Решение № ПК- 04-ЕО/2021г.

Коментарите са изключени!