РЕШЕНИЕ № 125/25.03.2021г.

Относно: Избор на нов Председател на ОбС – Велинград.

На основание чл.24, ал.1 и чл.26 от ЗМСМА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

0

0

17

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Избира Любомир Матеев Перчинков за Председател на Общински съвет –Велинград.

Определя месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Община Велинград , при продължителност на работното време 8 часа.

            Възлага изпълнението на решението на Зам.-председателя на ОбС – Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.03.2021г., Протокол №5, точка №44 от дневния ред, по вх.№240/23.03.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО,

Съгласно  Решение №122/25.03.21г.

Зам.-председател на ОбС:

                                                                                                /Венко Бозев/

Коментарите са изключени!