Обявление по проект Център за социално включване “Развитие”

   

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за свободно работно място за длъжността Психолог – 0.5 щ. бр.

на работно време /4 часа/ в услугата  „Ранна интервенция на уврежданията”

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1) Завършено висше образование;

2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;

3) Специалност – психология;

4) Професионален опит – три години;

5) Ще се счита за предимство:

- практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

- да притежава компютърна грамотност.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3. Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.  Характер на работата

1)      Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, в който участва и мотивираност за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;

2)      Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочване към подходящите за тях услуги/дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;

3)      Оказване на методическа подкрепа на служителите на Център за социално включване „Развитие”;

4)      Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;

5)      Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групи по проекта, съгласно своята компетентност;

6)      Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца, относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи Център за социално включване „Развитие”;

7)      Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;

8)      Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите на Център за социално включване „Развитие”;

9)      Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, и при необходимост изготвяне на психологични характеристики на децата;

10)  Насочване и консултиране на родителите относно съществуващи възможности за подобряване на състоянието на децата, както и за подходящи професионалисти, ако е необходимо;

11)  Провеждане на срещи с родителите относно обсъждане на подходящи варианти и методи за работа с децата им, целящи постигане на максимални резултати за подобряване на училищната им готовност;

12)  Оказване на подкрепа на персонала в детските градини, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проекта, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства, както и взаимодействие със социалните работници по проекта;

13)  Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;

14)  Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности, в които участва;

15)  Участие в периодични срещи с останалите специалисти включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

16)  Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

Срок за подаване на документите –  от датата на публикуване на обявата- 27.04.2022г до 16,30ч., на 05.05.2022 год.

Място на подаване на документите:

  1. Документите се подават в  Общинска администрация – Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35,  „Деловодство” партер, в запечатан плик, всеки работен ден.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис: Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие- ………трите имена на кандидата;
  1. Документи за кандидатстване могат да се получат:

-          на интернет страницата на Община Велинград: http://m.velingrad.bg/

-          сградата на общинска администрация- Деловодство

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

 

ВАЖНО:

Списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен на 09.05.2022 г. на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

Условия за допустимост:

1)  До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)  До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и интервю.

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок от 8 месеца, до 31.12.2022г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография;

3. Декларация 1 /по образец/ и Декларация 2;

4. Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;

6. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

7. Документ за самоличност /копие/;

8. Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

Коментарите са изключени!