Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

УТВЪРЖДАВАМ:…….(П)

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

(Подпис: Aтанас Палигоров – зам.-кмет,

оправомощен със Заповед № 161/04.02.2022 г.

на кмета на община Велинград)

О Б Я В Л Е Н И Е

    Във връзка с изпълнение на дейности по процедури, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” и BG05N9OP001-6.004, „Патронажна грижа + – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, община Велинград

ОБЯВЯВА ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

I. Допустими кандидати за длъжността:

1. Изпълнител-шофьор – 1 лице на трудов договор. Срок за работа до 31.07.2022 година, на 8 часов работен ден.

Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Изпълнител-шофьор“:

Да бъдат физически лица;

Средно образование;

Да притежават свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС – категория „В“.

Медицински изисквания – физически и психически здрави, както и неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, което удостоверява с медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост при сключване на договор.

Психическа нагласа и желание за работа с целевата група по проекта.

Професионален опит: не се изисква.

Необходими документи:

Заявление за кандидатстване по образец(Приложение 1);

Автобиография по образец(Приложение 2);

Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит- ако е приложимо;

Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;

Копие на свидетелство за правоуправление на МПС – категория „В“ и на документ за самоличност.

Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец (Приложение 3).

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец (Приложение 4).

II. Кандидатстване.

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 09:00 ч. на 26.04.2022 г. до 17:00 ч. на 03.05.2022 г. включително.

Документите се подават до кмета на Община Велинград в Деловодството на Общината.

III. Продължителност на осигурената заетост.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „изпълнител-шофьор”, ще бъде сключен трудов договор – 8(осем) часов работен ден.

Продължителност на осигурена заетост до 31.07.2022 г.

Възнаграждението по договора се осигурява по Процедура „Патронажна грижа + – Компонент 2”.

IV. Ред за провеждане на подбора.

Подборът ще протича в два етапа – подбор по документи и събеседване, които ще се извършат в един и същи ден. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на община Велинград. Комисията изготвя протокол и списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати. Допуснатите до втория етап кандидати ще бъдат уведомени по имейл и/или по телефон.

По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивираност за работа в сферата на патронажната грижа.

Комисията изготвя протокол и списък на класираните кандидати за персонал.

Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на таблото с обяви в сградата на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 и на сайта на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се вземат от Деловодството на Общината, както и да се изтеглят от сайта на Община Велинград www.velingrad.bg/main.

За повече информация:

Лъчезара Попова – техннически сътрудник на проекта

гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35

телефон за връзка: 0886-580-726

Коментарите са изключени!