Archive | Публични покани RSS feed for this section

Публична покана за доставка на канцеларски материали

1. Покана тук. 2. Описание на предмета на поръчката тук. 3. Ценова оферта  за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана тук. 4. Декларация тук. 5. Предложение за изпълнение на поръчката тук. 6. Договор тук. 7. Списък (КСС) тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Повишаване квалификацията на служителите и подпомагане устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения

1. Публична покана тук. 2. Документация тук. 3. Протокол комисия тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Публична покана за обект „Изготвяне на технически проекти за нуждите на Община Велинград с цел кандидатстване по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” за обект: “Кула за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в местността “Брези” в землището на гр. Велинград”

1. Публична покана тук. 2. Документация тук и тук. 3. Приложения тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работен проект за изграждане на път с. Абланица – с. Магерово, общ. Велинград

1.Публична покана тук. 2. Оферта тук. 3. Ситуация тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на строителни материали, стоки и инструменти за нуждите на Община Велинград

1. Публична покана тук. 2. Описание тук. 3. Административни сведения тук. 4. Количествена стойностна сметка тук. 5. Документация тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Осъществяване на дейности по информираност и публичност по проект „Помощ в дома ”

СЪОБЩЕНИЕ       1. Административни сведения тук. 2. Информация тук. 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години ( 2011 г. ,2012 г., 2013г ) тук. 4. Декларация тук. 5. Ценова оферта тук. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” и чл. 47, ал. 5 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Разпространение на информация и публичност и информиране на обществеността за провеждане на публично обсъждане за избор на най-добро обемно пространствено решение по проект „Велинград – интегриран град на бъдещето”

1. Административни сведения тук. 2. Информация тук. 3. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните две години ( 2011 г. и 2012 г.) вкл. 2013г тук. 4. Декларация тук. 5. Ценова оферта тук. 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „д” и чл. 47, ал. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Основен ремонт на улици в Община Велинград

1. Покана тук. 2. Декларация  образец 4 тук. 3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  образец 3В тук. 4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП  образец 3А тук. 5. Ценово предложение образец 2 тук. 6. Заявление за участие образец 1   тук. 7. Методика  тук. 8. Договор тук. 9. Административни сведения   тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Независим финанс. Одит по 3 проекта

1. Публична покана тук. 2. Указания тук. 3. Копие от указания тук. 4. Административни сведения  тук. 5. Декларация тук. 6. Декларация 1 тук. 7. Техническо задание тук. 8. Информация оборот тук. 9. Договор 1 тук. 10. Договор 2 тук. 11. Договор 3 тук. 12. Ценова оферта тук. 13. Списък тук. 14. Предложение за изпълнение на поръчката тук.   

Прочети Коментарите са изключени!

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА “МБАЛ ВЕЛИНГРАД” ЕООД” – ПРЕКРАТЕНА

ПРЕКРАТЕНА 1. Обявление  тук. 2, Решение  тук. 3. Технически спецификации  тук. 4. Методика  тук. 5. Документация  тук. 6. Протокол за приемане на извършени  СМР  тук. 7. Документация за участие  тук. 8. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години  тук. 9. Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката  тук. 10. Количествено [...]

Прочети Коментарите са изключени!