Archive | Открити процедури RSS feed for this section

Изграждане на стоманобетонов мост на р. Чепинска село Драгиново, Община Велинград между основна точка 94 и о.т. 22

1. Уведомление  тук. 2. Протокол 1 тук. 3. Протокол 2 тук. 4..  Протокол 3 тук. 5. Протокол 4 тук. 6. Решение тук. 7. Договор тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

     Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:        Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление тук.        Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тук.        Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:        Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление.        Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“        Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:

“Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:  Обособена позиция №1: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА С. ГОРНА ДЪБЕВА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД Обособена позиция №2: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА общинска пътна мрежа в направления: 1. М. Кемера – с. Абланица – с. Цветино [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград”   Документация тук. Документация 1тук. Количествена сметка  тук. Проект тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград”

     Класиране на участниците  и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград” тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции: 1. “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград”; 2. “Изграждане водосток, подпорна стена и укрепителна стена на път между с.Света Петка и с. Всемирци, общ. Велинград; 1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Документация  тук. 4. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път отклонение -  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на хранителни продукти за детските и социални заведения

1. Решение тук. 2. Обявление тук. 3. Документация  тук. 4. Образци тук. 5. Ценова оферта  тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление. Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за възрастни хора.” 1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Образци тук. 4. Документация тук и тук. 5. Разяснение  1 тук. 6. Разяснение 2 тук. 7. Разяснение  3 тук. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Водоснабдяване на с. Чолаково

Прочети Коментарите са изключени!