ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2015Г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2015Г.

В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предоставям за разглеждане настоящия отчет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През месец януари 2015г. настъпиха административни и териториални промени в община Велинград, след като с Указ на Президента на РБ бе образувана нова община с административен център гр. Сърница, включваща с. Медени поляни и с. Побит камък. С Решения 397/2015г и 398/2015г ОИК прекрати предстрочно пълномощията на общинските съветници С.Хисар, Л.Малинов, Н.Бозов и М.Дрангов с мотив, че те вече са жители на новообразуваната община. На първото заседание на Об. С Велинград за 2015г. клетва като общински съветници положиха Валентин Бозев- ПП ГЕРБ, Джуна Тупева- „ЕНП“, Румен Люгов и Пламен Хаджиев- „ДПС“.

По този повод настъпиха промени и в постоянните комисии към Об.С

За председател на Комисията по икономика, финанси, бюджет и дружества бе избран Бельо Мандраджиев. С Решение №2/2015г се определиха и новите членове в:

 • Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества и Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации – Пламен Хаджиев

 • Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване и Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство –Румен Люгов.

 • Постоянната комисия по общинска собственост местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция и Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство– Джуна Тупева

 • Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика и Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция – Валентин Бозев.

Организацията и работата на Общински съвет – Велинград през първото полугодие на 2015 г. се осъществяваше въз основа на разпоредбите на ЗМСМА, действащото законодателство и Правилника за организацията и дейността на Об.С, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

През отчетният период са проведени 9 заседания на Общински съвет, като 3 от тях бяха извънредни. Разгледани са 248 проекторешения и докладни записки от Кмета на Общината, председатели на постоянни комисии и общински съветници, взети са 238 решения. По 7 от докладните записки няма взети решения тъй като са били дискусионни въпроси по изпълнението на Програмата на Общински съвет – Велинград за 2015г., а 3 докладни записка са оттеглени от Кмета на Общината като вносител на същите. По някои от точките от дневния ред са взети повече от едно решения като например с приемането на бюджета на Община Велинград за 2015г. и стартирането на процедура за провеждане на конкурс за управител и контрольор на ВКТВ ЕООД Велинград.

Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от Бюрото за оперативно ръководство, съгласно чл.13,ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград. В него са включени председателите на постоянните комисии, на политически представителните групи и секретаря на Общинска администрация, упълномощен със заповед на Кмета на Общината.

По – важните решения приети от Общински съвет през изминалия период са:

Към Постоянната комисия по общинска собственост , местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция са проведени 7 заседания, разгледани са 132 въпроса и са възложени контролни функции за 105 решения.

 1. Отчет за изработените проекти по европейски и национални програми от Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №4 

 2. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г. РЕШЕНИЕ №29РЕШЕНИЕ №39РЕШЕНИЕ №69РЕШЕНИЕ №183РЕШЕНИЕ №214. РЕШЕНИЕ №215

 3. Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране на обект „Реконструкция” на водопроводните и канализационни клонове по бул.”Съединение” гр.Велинград” – Първи и Втори етап пред ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община Велинград, както и включен в стратегическата рамка на общински план за развитие 2014г.-2020г. РЕШЕНИЕ №62

 4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на наследници на земеделски земи

Към Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества са проведени 7 заседания, разгледани са 89 въпроса и са възложени контролни функции за 31решения .

 1. Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит с „Райфайзенбанк Банк” ЕАД за финансиране на изпълнението на проект „Шанс за всяко дете” в размер до 60 000лв. РЕШЕНИЕ №3

 2. Приемане бюджет за 2015г. на Община Велинград, придружен с приложения към него:РЕШЕНИЕ №30

  • Проект на решение за определяне на второстепенни разпоредители;РЕШЕНИЕ №31

 • Програма за капиталови разходи с приложение и за разходите;

 • Проект за решение за приемане отчета за общински дълг от 2014г.;РЕШЕНИЕ №32

 • Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015г., 2016г., 2017г.;

 • Проект на решение за работно облекло.РЕШЕНИЕ №33

 1. Съгласуване на Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015-2017г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №68

 2. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да направи разделението на бюджета за 2015г. между Община Велинград и Община Сърница, като подпише разделителният протокол между двете общини и приложения от №1 до №7 неразделни части от него. РЕШЕНИЕ №118

 3. Счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи, отчет парични потоци и отчет за собствения капитал на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2014г. РЕШЕНИЕ №121

 4. Финансов отчет на Контрольора на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за дейността на дружеството към 31.12.14г. РЕШЕНИЕ №122

 5. Откриване на процедура по превеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №123

 6. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за Управител и Контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №126РЕШЕНИЕ №127

 7. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №124

 8. Отчет на Контрольора на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград за дейността на дружеството през периода 01.01.14г.-31.12.14г. РЕШЕНИЕ №125

 9. Увеличение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2015г. РЕШЕНИЕ №184

 10. Подписване на тристранни споразумения между Община Велинград, Община Сърница и наематели на обекти, находящи се на територията на Община Сърница. РЕШЕНИЕ №188

 11. Приемане на изменение на годишния общински бюджет в сила от 01.04.2015г.РЕШЕНИЕ №211, РЕШЕНИЕ №212

Към Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване са проведени 7 заседания, разгледани са 89 въпроса и са възложени контролни функции за 55 решения .

 1. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2014г. РЕШЕНИЕ №67

 2. Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план за трасе на водопровод за обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица-канал Джаферица”” на км.4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали всичките в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №119

Към Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности са проведени 7 заседания, разгледани са 44 въпроса и са възложени контролни функции за 14 решения .

 1. Отчет на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2014г. и приемане на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2015/2016г. РЕШЕНИЕ №6

 2. Учредяване на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца и ин витро процедури на територията на Община Велинград”. РЕШЕНИЕ №34

 3. Разглеждане състоянието на „МБАЛ-Велинград”ЕООД, възникналите проблеми пред болничното заведение и реално съществуващата опасност за невъзможност за сключване на Договор със РЗОК за 2015г. в пълен обем от дейността на болницата, както и налагащата се от това промяна в ръководството на дружеството. РЕШЕНИЕ №35

 4. Приемане на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на онкологично болни деца на територията на община Велинград” и на Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Велинград”. РЕШЕНИЕ №36

 5. Отчет на МКБППМН за 2014г. – Община Велинград. РЕШЕНИЕ №37

 6. Общинска програма за осигуряване полагането на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на социално подпомагане, съгласно ЗСП през 2015г. РЕШЕНИЕ №38

 7. Културен календар – 2015г. РЕШЕНИЕ №166

 8. Отчет за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2014г. и План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2016г. РЕШЕНИЕ №167

 9. Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Велинград за периода 2013 – 2014г. РЕШЕНИЕ №201

 10. Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа – Велинград, социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност.РЕШЕНИЕ №206

 11. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, считано от 01.10.2015г. като дейност делегирана от държавата. РЕШЕНИЕ №216

 12. Отчет на готовността за провеждане на Велинградски празници на културата -2015г. РЕШЕНИЕ №217

 13. Отчет на Общинска програма за закрила на детето 2014/2015г. Програма за закрила на детето 2015/2016г. РЕШЕНИЕ №218

 14. Кандидатстване на Община Велинград за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”. РЕШЕНИЕ №219

Към Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство са проведени 7 заседания, разгледани са 70 въпроса и са възложени контролни функции за 6 решения .

 1. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд РЕШЕНИЕ №78 доРЕШЕНИЕ №102

 2. Безвъзмездно предоставяне на ZЕМ файлове от Министерство на земеделието и храните на землищата в Община Велинград, в които са възстановени поземлени имоти общинска собственост, горски територии по приложен опис.РЕШЕНИЕ №105

 3. Приемане на План за развитие на горите на територията на Община Велинград по проект INTEGRAL „Интегрирано, ориентирана към бъдещото управление на Европейските горски ландшафти”.РЕШЕНИЕ №106

 4. Отчет по Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2014г. РЕШЕНИЕ №165

 5. Определяне на количеството стояща дървесина на корен за продажба, реда и начина за извършване на продажбата и началните тръжни цени по сортименти.РЕШЕНИЕ №232

Към Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации са проведени 7 заседания и са разгледани 30 въпроса. Постоянната комисия е разгледала през отчетния период 15 молби и жалби на граждани.

 1. Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен съд-Пазарджик за мандат 2015г.-2020г.РЕШЕНИЕ №25

Много от въпросите обсъждани в Об.С.- Велинград са разглеждани в повече от една комисия.

Съгласно чл. 107, ал.2 от Правилника, Общинския съвет упражнява контрол върху актове на кмета на Общината, издадени в изпълнение на актовете на Общинския съвет. Този контрол е организиран чрез питания, отправени от общинските съветници съгласно чл.81 и чл. 82 от Правилника на Об.С. През отчетния период е отправено еднопитане от Георги Николов общински съветник от ПГ„ С достойнство за Велинград” относно възстановяване на дърветата по ул. „Юндола” след извършеният ремонт по Оперативна програма „РР” както и възможността от залесяване с нови фиданки в парковете на Велинград след поголовно изпадналите стари дървета по време на обилния снеговалеж.

Общинският съветник изрази задоволство от дадения отговор.

Организацията по изпълнението на решенията на Об.С. е възложена на Кмета на Общината чрез общинска администрация и отчетния период за това пред Об.С е на всеки 3 месеца. Представен е отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода м.януари 2015г. – м.март 2015г. РЕШЕНИЕ №213

Всички актове на Общинския съвет са изпращани в срок на Кмета, на Областния управител и на района прокуратура гр. Велинград за контрол по законосъобразност.

През отчетният период Кмета на Община Велинград е върнал за повторно обсъждане в Общински съвет на основание чл.45, ал.5 от ЗМСМА 2 решения, а именно:

 • Решение №25/29.01.2015г., относно състава на съдебните заседатели в РС Велинград

 • Решение №149/30.04.15г, относно одобрена схема /схема за разполагане на преместваеми обекти за търговия –маси без павилиони/ по бул. „Хан Аспарух”

Общинските съветници се съобразиха с мотивите на Кмета и измениха решенията си.

Като орган по контрол за законосъобразност и целесъобразност Областният управител е връщал през първото полугодие на 2015г. за преразглеждане 2 решения на Общински съвет Велинград: Промяна характера на собствеността на ПИ с №014052 в м.”Под Колибите”, землище с.Чолакова и №007046 в местност „При с.Пашово”, землище с.Пашови от ПОС в ЧОС и начина на трайно ползване. РЕШЕНИЕ №197 ,РЕШЕНИЕ №198.

Общинските съветници потвърдиха своите решения, но съдържанието на преписката беше допълнена с изисканите документи от Областния управител.

В административен съд Пазарджик са обжалвани три решения на Об.Съвет Велинград. Две жалби са оставени без разглеждане поради недопустимост. Това са жалбите срещу Решение №28/10.02.2015г. за определянето на съдебни заседатели от община Велинград и Решение № 422/27.11.2014г. за даване съгласие за продажба на имот в землището на с. Медени поляни.

С Решение №148/04.03.2014г. Административен съд Пазарджик отменя Решение №369/30.10.2014г. на Об.С Велинград относно изработване на ПУП –ПР и застрояване за промяна предназначението на земя в м. Копчелево блато. На последващо заседание Об.С се е съобразил с мотивите на съда.

Традиционно ниският брой на върнатите и обжалвани решения на Об.Съвет-Велинград е факт, който показва, че местният парламент работи законосъобразно и взема целесъобразни решения. Големият относителен дял на извънредните заседания проведени от Съвета свидетелства за натовареността му с проблеми, които не търпят отлагане и желанието на съветниците за бързо и коректно вземане на решение.

Една от съществените дейности на Общинският съвет е свързана с приемане на подзаконови актове, регламентиращи обществени отношения от местно значение. С оглед динамичното ни законодателство, с особено внимание се следи за съответствието на общинските наредби с по-висшите по степен нормативни актове. Във връзка с това са наложени промени в:

    1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №60

    2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №120

След приемането им подзаконовите нормативни актове се публикуват в местен ежедневник и сайта на Общински съвет Велинград.

През разглеждания период нашият общински съвет беше домакин на две работни срещи с представители на Об.С – В. Търново през месец януари и с Об.С – Павел баня месец април, при които се споделиха много добри практики от работата на местните парламенти. През месец май общинските съветници проведоха двудневен семинар в гр. Сандански за обмяна на опит в областта на самоуправлението, с цел запознаване на   успешни модели и установяване на партньорски контакти за бъдещо сътрудничество. Проведе се и среща с председателя на Общински съвет гр. Сандански.

Националната асоциация на председателите на общинските съвети в РБ организира в гр. Велинград провеждането на поредното общо събрание за приемане на отчета и бюджета на структурата за 2015г.На срещата присъства и председателството на Об. С -Велинград.

На редовното заседание през месец февруари Общински съвет Велинград подкрепи съвместна декларация подписана от Кмета на Община Велинград и Гражданска инициатива „ За запазване на община Велинград като екологично чист регион без рудодобив”. Повода за подписването на Декларацията е проведената подписка на основание на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местната самоуправление, проведена в периода 23.12.2014г. – 22.02.2015г., с която още веднъж категорично се заяви позицията за недопускане развитието на рудодобивни дейности на територията на община Велинград.

По този повод е взето единодушно решение от Об.С за привеждане в изпълнение взетите решения чрез подписката за „Запазване на Община Велинград като екологично чист регион без рудодобив”. РЕШЕНИЕ №66

      Уважаеми дами и господа общински съветници,

Вече сме почти на финала на нашия мандат, остават няколко месеца до следващите местни избори. Уверена съм, че всички работехме открито и в полза на нашите съграждани, а решенията които сме взели са били на необходимата експертност. Убедена съм, че при гласуването на важните решения за развитието на общината всички сме се вслушвали и в мнението на представителство на гражданското общество чрез неправителствените организации, браншовите организации и постоянните комисии към общински съвет и общинска администрация.

Надявам се, че до края на мандата всеки от нас ще направи своята равносметка за достигнатите постижения, успехи и неуспехи, а също така ще набележи и новите си насоки за работа. С толерантност и диалог могат да се утвърдят истинските ценности на демокрацията и да се намери общото в на пръв поглед непримирими идеи. Считам, че този общинския съвет със своето многообразие от политически възгледи доказа, че може да работи като еднопартиен при определянето на стратегическите насоки в развитието на общината, както и запазване на региона ни като екологично чист за бъдещите поколения.

Приложение:

Отчет на Програмата за работа на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2015г.Приложение№1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

/Дияна Кехайова/

Коментарите са изключени!