Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.07.2022- 31.12.2022г.  включително. Докл. Председател ОбС- Велинград Л.Перчинков
 3. Промяна на Програмата за Капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл. инж.П. Кондев
 4. Отчет по изпълнение на Общинския план за младежта за 2022г. Докл.Н.Стефанова
 5. Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023г. Докл. Н.Стефанова
 6. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2023г. Докл. Цв.Спасова
 7. Приемане на Културен календар на Община Велинград за 2023г., с бюджет 300 хил.лв. Докл. Илияна Гешева
 8. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- ОС в Община Велинград през 23‘, Докл. Н.Келчева
 9. Годишен план за паша на Община Велинград за 23‘, Докл. Илияна Бошнакова
 10. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите в ОПФ, Докл. Илияна Бошнакова
 11. Предоставяне от Община В-д дарение на МВР на проектна документация за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, текущ ремонт и осигуряване на достъпна среда в сдм,сграда и гаражи, находящи се на ул.Криволак 21, кв.108 ; Докл. инж.П.Кондев
 12. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 10 години на две помещения с площ от 18,13 кв.м. и 21 кв.м. – двете с обща площ 39,13 кв.м. и с предназначение: „за здравни и социални услуги”, находящи се в североизточната и югоизточната част на 3-ти етаж с идентификатор 23234.0.300.1.5 от сграда с идентификатор 23234.0.300.1, УПИ VI-300,303 „Поща и кметство”, кв. 28 по плана на с. Драгиново. Докл. Емил Палов
 13. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 10 години на две помещения с площ 21,5 кв.м. и 16,38 кв.м. – с обща площ 37,88 кв.м. и предназначение „за здравни и социални услуги”, находящи се в югозападната и западната част на 3-ти етаж с идентификатор 23234.0.300.1.5 от сграда с идентификатор 23234.0.300.1, УПИ VI-300,303 „Поща и кметство”, кв.28 по плана на с. Драгиново. Докл. Емил Палов
 14. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 5 години на помещение с площ 16 (шестнадесет) кв.м. с предназначение „за стоматологичен кабинет” в сграда – ниско тяло „МЖ” със ЗП-560 кв.м. в УПИ I, представляващ имот пл. №138 в кв.42 „за училище” СУ „Методий Драгинов” по плана на с. Драгиново. Докл. Емил Палов
 15. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 10 години на помещение с обща площ 24 кв.м. с предназначение „за здравни и социални услуги”, находящо се в северозападната част на 3-ти етаж с идентификатор 23234.0.300.1.5 от сграда с идентификатор 23234.0.300.1, УПИ VI-300,303 „Поща и кметство”, кв.28 по плана на с. Драгиново.  Докл. Емил Палов
 16. Сключване на договор за наемане на недвижим имот с идентификатор 10450.502.3527 по КККР на гр. Велинград с площ от 3049 кв. м. за срок от 1 /една/ година, собственост на Димитър Атанасов Осков, Бойко Атанасов Осков, Доста Цветкова Оскова, Екатерина Димитрова Оскова, Росица Николова Достинова и Илка Димитрова Техова съгласно Констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот №64/02.03.2021 г. Докл. Емил Палов
 17. Кандидатстване на Община Велинград по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции  № BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, Докл. Радка Русева
 18.  Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 10 години на магазин №16 с предназначение за търговия, със застроена площ 52 кв.м., находящ се в североизточната част на сграда с идентификатор 10450.502.1358.5 по КККР на гр. Велинград, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 278/16.05.2002 г., Докл. Емил Палов
 19. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно или явно наддаване за срок до 10 години на магазин №17 с предназначение за търговия, със застроена площ 52 кв.м., находящ се в северозападната част на сграда с идентификатор 10450.502.1358.3 по КККР на гр. Велинград, за който е съставен Акт за публична общинска собственост № 278/16.05.2002 г., Докл. Емил Палов
 20. Одобряване и приемане на 1бр. ново петно /1 кв.м/ за поставяне на РИЕ – подвижна табела пред търговски обект- магазин „Мебели Виденов‘‘, бул.Съединение №68А, Велинград, Докл. Н.Мерджанова
 21. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот №1454 с площ от 466 кв.м., за който имот е отреден УПИ№ІІ-общ. в кв.72 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград на Денис Цанков Белчов, собственик на 7/8 идеални части от двуетажна жилищна сграда,  построена върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота. Докл. М. Белухова
 22. Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 10450.503.1467 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 471 кв.м. на Анна Стефанова Илиева и Стефан Радков Илиев, собственици на  жилищна сграда с идентификатор 10450.503.1467.1, построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота/ул.”Кавказ”№12-Ръджова махала/. Докл.М.Белухова
 23. Изграждане и придобиване от Община Велинград на подобект 2 на Обект : Реконструкция на съществуващ водопровод за минерална вода и изграждане на нов водопровод за минерална вода от т. „А“ Хидравличен каптаж „Чепино“, находяще се поземлен имот с идентификатор 10450.136.34 по КККР на гр.Велинград , през Помпена станция, находяща се в ПИ с идентификатор 10450.136.1236 по КККР на гр.Велинград до т.“Б“ , отговаряща на т.35 от одобрен ПУП- Схема на трасе за общински водопровод от УПИ- I-Озеленяване, ТП и ПС , в кв. 3972 до УПИ-II- Озеленяване, кв. 3951 по плана на гр.Велинград. Докл. инж.П.Кондев
 24. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор 41136.8.52, м. „Лапачов мочур“ по КК на с. Кръстава, общ. Велинград. Докл. инж. Яна Савова
 25. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХVІІІ-1028 – „ЖС, търговия, складови услуги“ и улица с о.т. №№ 79з-79и в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Докл. А.Бошнак
 26. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на улица с о.т.№№ 5-6-7 и улица с о.т.№№ 3-7-16, УПИ ХХІ-1330, ХХ-общ., ХІХ-общ. и ХVІІІ-общ. в кв.8 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Докл. А. Бошнак
 27. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – проект за частично изменение на плана за регулация на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ VІ-27 в кв.15 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. Докл. А.Бошнак
 28. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация на УПИ I – „За отглеждане на животни“ /ПИ 41136.47.76 по КК/, местност „Еловата”, с. Кръстава, общ. Велинград.Докл. инж. Яна Савова
 29. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предазначението на земеделски земи за ПИ 10450.66.139, местност „ГОЛЯМА МЪТНИЦА” по КК на град Велинград, Докл. инж. Яна Савова
 30. Даване на съгласие  за изработване на   ПУП – частично изменение на ПРЗ, засягащ част от кв.401 по плана на гр.Велинград, Докл. Д. Кондева
 31. Разрешаване на ПУП – парцеларен план и план-схема за трасе на водопровод за минерална вода трасе на нов подземен водопровод ф125/225 от сондаж № 13, попадащ в ПИ 23234.380.10 по КККР на землище с.Драгиново до съществуващ водопровод на ул. „Мариница“ между о.т. 80-82 по регулационния план на с.Драгиново, Община Велинград. Докл. А. Бошнак
 32. По Програмата за работа на ОбС:

32.1 Отчет на Кмета на Общината за 2022г. за изпълнение на Програмата за управление, съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА,

32.2. Отчет за депозираните проектни предложения, изпълнените проекти и проекти в процес на изпълнение, съфинансирани със средства от ЕС,

33. Предоставяне на Облстна дирекция на МВР-Пазарджик за безвъзмездно ползване от Районно управление- Велинград на 2 бр. МПС

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

23.10.2022г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
23.10.2022г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
24.10.2022г.
/вторник/15.00Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство24.10.2022г. /вторник/16.00Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване25.10.2022г. /сряда/15.00Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество25.10.2022г. /сряда/16.00Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!