Обява нов прием за резерви по Проект “Осигуряване на топъл обяд”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020

BG05FMOP001-3.002

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЯВА

Нов прием за резерви по

Проект „Осигуряване на топъл обяд“

 

  Община Велинград уведомява всички заинтересовани граждани, че започва прием на заявления за набиране на резерви за ползване на услугата по проект „Осигуряване на топъл обяд“.

Реализирането на проекта се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-3.002 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД 2016-2020“ Управляващ орган – Агенция за социално подпомагане Проектът обхваща периода до 31 Декември 2019 година. Операцията допринася за постигане на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Общината предоставя безплатен топъл обяд на 50 лица, попадащи в целевите групи. Поради изчерпване на резервите от основната целева група, Община Велинград обявява прием на Заявления-Декларации.

Допустими за кандидатстване са лица от следните целеви групи:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“
  3. Семейства  и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.
  4. Скитащи и бездомни деца и лица
  5. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни разпоредби от закона за убежището и бежанците

Комисия, назначена от Кмета на община Велинград ще разгледа подадените заявления и ще се състави списък на лицата, които ще бъдат включени в списъка на резерви в основната целева група за топъл обяд. За периода на осъществяване на проекта топъл обяд ще се предоставя в работните дни от съответния месец за представителите на целевата група по програмата.

Необходимите документи за включване в проекта – заявление-декларация, може да се получи от Деловодството на Община Велинград от 10.01.2019год., както и на страницата на община Велинград, Дирекция „Социално подпомагане” Велинград и ОССУ ”Дом за стари хора Ела”

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ Е ОТ 10.01.2019г. ДО 17 ЧАСА НА 08.02.2019г.

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане“, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение – Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП.

Прил. 2 Заявление-декларация 

Коментарите са изключени!