Сесия 2019-06-27

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по изпълнение.РЕШЕНИЕ № 150

Докл.:Н.Видаркинска

 1. Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.РЕШЕНИЕ № 151

 Докл.:Р.Русева

 1. Дарение за нуждите на ДЮВИШ „Звънче” на 5 броя микрофони и 4 бр.кабели.РЕШЕНИЕ № 152

Докл.:Н.Стефанова

 1. Утвърждаване на месечната наемна цена и конкурсните условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 2 броя петна, всяко с площ от 20 кв. м., находящи се в имот с идентификатор 10450.502.1514 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велинград. РЕШЕНИЕ № 153

Докл.:Иво Ардалиев

 1. Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 154

Докл.:инж.П.Кондев

 1. Откриване на процедура за отдаване под наем на общински имот, петно №1 с площ от 20кв.м. находящо се в УПИ ХІХ „За здравни услуги” в кв.2 по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ № 155

Докл.:Б.Чинков

 1. Одобряване на петна за поставяне на преместваеми съоръжения и сключване на договор за срок от една календарна година. РЕШЕНИЕ № 156

Докл.:Б.Чинков

 1. Одобряване на ПУП-Парцеларен план на проектно трасе на оптичен кабел от с.Рохлева до с.Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 157

Докл.:инж.Али Палов

 1. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот №520001 с площ 400кв.м. в местност „Липовец”. РЕШЕНИЕ № 158

Докл.:А.Бошнак

 1. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имоти 520001 и 520002 с площ 2300кв.м. в м. „Пирова Бърчина” – Ахмед Тахчиев. РЕШЕНИЕ № 159

Докл.:А.Бошнак

 1. Произнасяне по приет помощен план по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имот 520001 с площ 2200кв.м. в м. „Пирова Бърчина”-Салих Тахчиев. РЕШЕНИЕ № 160

Докл.:А.Бошнак

 1. Даване на съгласие по изработен проект за частично изменение на плана за регулация на улица между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево. РЕШЕНИЕ № 161

 Докл.:А.Бошнак

 1. По програмата за работа на ОбС:

14.1. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските ДГ – отложена с писмо вх.№356/14.06.19г.

14.2. Представяне на актуален списък и състояние на ТД;

14.3. Годишен доклад за 2018г. на „МБАЛ-Пазарджик“ АД.

 1. Промяна характера на собствеността на недвижим имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.РЕШЕНИЕ № 162

Докл.:Г.Христозов

 1. Частично изменение на плана за регулация, дворищната и улична регулация на УПИ ІХ „За културен дом и изложбена зала” кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 163

Докл.:инж.Я.Чолаков

Коментарите са изключени!