РЕШЕНИЕ № 162 /27.06.2019г.

Относно: Промяна характера на собствеността на недвижим имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и предвид разпоредбата чл. 60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от частна  в публична общинска собственост на поземлен имот с идентификатор №23234.276.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/11.01.2019г.  на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменени със заповед: няма издаден заповед за изменение в ККР, адрес на поземления имот: с.Драгиново, м. Мерата , площ: 9 000 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 276006, съседи: 23234.276.157, 23234.279.16, 23234.279.19, 23234.276.8, 23234.276.7, 23234.276.63;
  2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал, 1 от АПК от необходимостта да се защити особено важен обществен интерес защита на общинската собственост, тъй като при закъснение на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.06.2019г., Протокол №9, точка №15 от дневния ред, по вх.№385/26.06.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!