Archive | Заседания 2022г. RSS feed for this section

Сесия 2022-11-24

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на заместник-председател на ОбС – Велинград. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № 287  Разходване на допълнителен трансфер по бюджета на Община Велинград. Докл.:М.Кантарева РЕШЕНИЕ № 288  Промяна и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2022г.в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-10-27

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Промяна на бюджета на Община Велинград за 2022г. в частта му за капиталови разходи  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г.  Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 268 Възлагане на управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД на правомощия във връзка с констатирани от него нарушения в лечебното заведение от предходни управители. Докл.:Л.Перчинков РЕШЕНИЕ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-09-29

ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбран общински съветник. Питания и въпроси. Промяна и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2022г. в частта му за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г.  Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 234 Отчет за изпълнението на бюджета на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-08-30

ДНЕВЕН РЕД:  Промяна и увеличение на бюджета на Община Велинград за 2022г. В частта и за капиталови разходи и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 226 Определяне на основните месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, Кметове на кметства и Кметски наместници в Община Велинград. Докл.:М.Кантарева РЕШЕНИЕ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-07-22

ДНЕВЕН РЕД: Сключване на срочен договор до 1 година за безвъзмездно право на ползване на рекламно време на лед екран, находящ се в гр.Велинград, пл.“Николай Гяуров“ – собственост на Община Велинград с ПГИТ „Алеко Константинов“ гр.Велинград. Докл.Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 195 Одобряване сключване на договор за наем между „Медицински център Велинград-2017“ ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за помещенията, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-06-30

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград“ЕООД за 2021г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2022г. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД РЕШЕНИЕ № 166 Даване съгласие за членство на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД в СНЦ „Българска Болнична Асоциация“. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД РЕШЕНИЕ № 167 Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.11.2021г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-05-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Е.Моллов  РЕШЕНИЕ № 134 Разглеждане на  Решение №110/28.04.22г.на ОбС – Велинград, относно разрешение за изработване на ПУП в кв.1981 по плана на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 135 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-04-28

ДНЕВЕН РЕД: Разрешение за изработване ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.“Делове“, УПИ „За паркинг“ в кв.1017 и част от улица – собственост на Община Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 109 Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация в кв.1981 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 110 Изменение и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-04-06

ДНЕВЕН РЕД: Приемане бюджета на Община Велинград за 2022г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 104 Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2022г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 105 Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2021г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 106  Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-03-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Даване на съгласие за удължаване срока на отпуснат безлихвен заем за период от дванадесет месеца.Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 68 Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „ Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление [...]

Прочети Коментарите са изключени!