Archive | Заседания 2022г. RSS feed for this section

Сесия 2022-05-26

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Е.Моллов  РЕШЕНИЕ № 134 Разглеждане на  Решение №110/28.04.22г.на ОбС – Велинград, относно разрешение за изработване на ПУП в кв.1981 по плана на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ № 135 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-04-28

ДНЕВЕН РЕД: Разрешение за изработване ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване в м.“Делове“, УПИ „За паркинг“ в кв.1017 и част от улица – собственост на Община Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 109 Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация в кв.1981 по плана на гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова РЕШЕНИЕ № 110 Изменение и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-04-06

ДНЕВЕН РЕД: Приемане бюджета на Община Велинград за 2022г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 104 Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет на територията на Община Велинград в бюджет 2022г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 105 Приемане отчет за общинския дълг на Община Велинград за 2021г. Докл.:М.Кантарева, Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 106  Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-03-31

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Даване на съгласие за удължаване срока на отпуснат безлихвен заем за период от дванадесет месеца.Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ № 68 Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „ Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-03-21

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №33/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  Приемане на план за действие за общинските концесии на територията на Община Велинград за 2022г. – 2027г., след връщането му за ново обсъждане от Областен управител. Докл.:Ал.Керина РЕШЕНИЕ № 66 Разглеждане на Решение №34/24.02.2022г. на ОбС-Велинград, относно  откриване на процедура за определяне на концесионер на публична общинска собственост, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-02-24

ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Велинград“ ЕООД.Докл.:Е.Моллов РЕШЕНИЕ №31 Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД. Докл.:Председател ОбС РЕШЕНИЕ №32 Приемане на план за действие за общинските концесии на територията на Община Велинград за 2022г.-2027г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2022-01-27

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.07.21г.-31.12.21г.вкл.Докл.:Л.Перчинков  РЕШЕНИЕ №1 Одобряване на целеви разход за кислородна инсталация с цел лечение на COVID пациенти в размер до 160 000лв. с ДДС, ползвана от „МБАЛ-Велинград“.Докл.:Т.Масларов РЕШЕНИЕ №2  Преобразуване на средносрочна почасова интегрирана здравно-социална услуга на [...]

Прочети Коментарите са изключени!