Archive | Заседания RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.12.2021г. /вторник/ от 15,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  14.12.2021г. /вторник/ от 15,00ч. в Голяма [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №338/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и чл.6, ал.(1) от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №337/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.(2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ, чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №336/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и  в съответствие с изискванията на чл.134, ал.2, чл.124, ал.7 от ЗУТ и при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения, Глава IV [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №335/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а,  ал. 1, чл.124 б и чл. 134, ал.2 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура,  задание и идейна скица изготвени от инж. В.Бучков, регистър на засегнатите имоти, квитанция 3000195591/15.11.2021 г. за разрешение за изработване на ПУП, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №334/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1, чл.134, ал.2, Глава IV от ЗУТ – мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №333/25.11.2021г.

                    На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1, чл.64, ал.1, т.2, чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ, във връзка с издадено становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №332/25.11.2021г.

               На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №331/25.11.2021г.

          На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №330/25.11.2021г

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!