Archive | Заседания RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ №241/19.09.2023г.

  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10, ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.22 от наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград, във връзка с чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с:   Брой гласове «за» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №240/19.09.2023г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №239/19.09.2023г.

                            На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл.124а,  ал.1, чл.124б и чл.125 от ЗУТ, Наредба № 8- За обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Глава ІV от ЗУТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №238/19.09.2023г.

          На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1, 25, ал.2, т.4 и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за социалните услуги, чл.83, ал.1 и чл.84, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги,  чл.60,ал.1 от АПК и след проведеното явно гласуване с: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №237/19.09.2023г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой гласове «не гласувал» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 1 27 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №235/19.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 68, ал.1, т.2, ал.2-5, ал.7 и ал.8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.  и след проведеното явно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №234/19.09.2023г.

            На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1 ,т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №233/19.09.2023г.

               На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV,  задание и идейна скица/предложение/, становище на Главен архитект  и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №232/19.09.2023г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.1 и ал.2 изр.последно и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград,чл.30 ал.1 ал.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №231/19.09.2023г.

          На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 2 28 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!