Archive | Заседания RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на годишен финансов отчет на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 164/26.05.2022г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 25 ал,1 и ал.2, т.2  от Наредба №7 /2013 г. за реда и начина а изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците, и във връзка с необходимостта от закупуване на контейнери за разделно събиране за нуждите на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 156/26.05.2022г.

Относно: Преиздаване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 0017 от 20.04.2015 год., издадено от Кмета на Община Велинград, на „ЕТ „ТОРА-ТОДОР ЯМАКОВ”,  ЕИК 130095172-от Сондаж № 5 „Сярна баня” изключителна държавна собственост от находище на минерална вода „Велинград-Каменица”, № 16 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 152/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 165/26.05.2022г.

  На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2  от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и  § 8 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 163/26.05.2022г.

  На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 162/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 161/26.05.2022г.

    На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 160/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а,  ал 1, чл.124б, ал.1  от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:           [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 159/26.05.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ,  Заявление вх. № 94-00/3992/08.04.2022 год. от н-ци на Пламен Яворов Синапов – собственик на ПИ 50 и след проведеното  поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!