Сесия 2022-06-30

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград“ЕООД за 2021г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2022г. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД РЕШЕНИЕ № 166
 3. Даване съгласие за членство на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД в СНЦ „Българска Болнична Асоциация“. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД РЕШЕНИЕ № 167
 4. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.11.2021г. до 30.04.2022г. и решенията, които към 31.10.21г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Н.Видаркинска РЕШЕНИЕ № 168
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Т.Янков РЕШЕНИЕ № 169
 6. Одобрение на два броя петна за поставяне на временно-преместваеми съоръжения – статични табели. Докл.:Н.Мерджанова РЕШЕНИЕ № 170
 7. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10г. за разполагане на постоянен пчелин в м.“Могилица“. Докл.:Н.Келчева РЕШЕНИЕ № 171
 8. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 172
 9. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот, целия с площ от 256кв.м./ул.“Маркови скали“ №20/. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 173
 10. Учредяване възмездно право на строеж на гараж върху общински поземлен имот с идентификатор 10450.502.670 по КККР на гр.Велинград и определяне пазарна цена на правото на строеж. Докл.:М.Белухова РЕШЕНИЕ № 174
 11. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ за 6 /шест/ бр.петна за разполагане на вендниг автомати за кафе. Докл.:Иво Ардалиев  РЕШЕНИЕ № 175
 12. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на петно с площ от 35кв.м. за поставяне на дървен подиум към кафе „Хевън Гардън“ в пешеходната зона на бул.“Съединение“. Докл.:Иво АрдалиевРЕШЕНИЕ № 176
 13. Утвърждаване на схеми по чл.56 от ЗУТ на петна за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси за консумация и хладилни витрини за сезонно ползване период м.април-м.септември вкл. Докл.:Иво Ардалиев   РЕШЕНИЕ № 177
 14. Изменение и допълнение на  Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ № 178
 15. Одобряване на ПУП-проект за изменение регулацията на УПИ в кв.21 и на нова улица-тупик с ширина 3,5м. по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 179
 16. Одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ – 3615 в кв.650 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 180
 17. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ-1459-общ. В кв.21 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 181
 18. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1365-общ. В кв.82 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.БошнакРЕШЕНИЕ № 182
 19. Разрешение за изработване на ПУП-проект за ЧИПРЗ в кв.29 по плана на с.Драгиново. А.Бошнак РЕШЕНИЕ № 183
 20. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: “Нова подземна кабелна линия НН“ от БКТП „Марина ливада“ до ново електромерно табло в м.“Голямо блато“. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 184
 21. Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация за улица до кв.4023 на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 185
 22. Частично изменение на влязъл в сила план за регулация и застрояване за част от УПИ „За озеленяване“ в кв.4023 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 186
 23. Даване на съгласие ат ОбС в качеството му на собственик на УПИ „Озеленяване“ в кв.3445 по плана на гр.Велинград за строеж с отстояние 1м от общата граница . Докл.:М.Тасева РЕШЕНИЕ № 187
 24. Даване на съгласие за изграждане на изменение по трасе за подземен водопровод за минерална вода по одобрено трасе от КЕИ К-19 находище Велинград-Лъджене, който се намира в кв.156 до административна сграда на Община Велинград, която се намира в кв.141 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 188
 25. По Програмата за работа на ОбС:

25.1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2022г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“. – непредставен от м.март

25.2. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. – непредставена м.април

25.3.Отчет за участие на Община Велинград в смесени търговски дружества. Перспективи за това участие. -непредставен

25.4. Предоставяне на актуален списък и състояние на ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер. -непредставен

25.5. Общински годишен план за социалните услуги за 2022г.-отложен с писмо вх.№312/10.06.22г. до приемане на Национална карта на соц.услуги

25.6.Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на Община Велинград. -непредставена

25.7. Отчет за 2021г. за състоянието на спортните клубове развиващи дейност на територията на Община Велинград

25.8.Счетоводен баланс, ОПР и годишна декларация за 2021г. на „Паркинги и гаражи“ ООД.

25.9.Декларация по чл.38 от Закона за счетоводството за 2021г. на „Спорт Бееви“ АД.

26. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект „Нова подземна кабелна линия“ от БКТП „Марина ливада“ до ново електромерно табло в м.“Голямо блато% по КККР на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 189

 27. Изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация, като се допълва отреждането на УПИ Х-5397 „За читалище“ в ново, а именно „За читалище, търговска дейност и обществени услуги“ в кв.35 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева РЕШЕНИЕ № 190

28. Сключване на спогодба между EVN България и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за разсрочено плащане на натрупани финансови задължения. Докл.:Управител МБАЛ РЕШЕНИЕ № 191

29.Сключване на спогодба с НЗОК /респ.РЗОК гр.Пазарджик/ за разсрочване на плащане по писмена покана за възстановяване на суми. Докл.:Управител МБАЛ РЕШЕНИЕ № 192

30.Постъпило предложение за намерение от „Велина“ ЕАД за подмяна на стара паважна настилка на улицата, довеждаща до хотел „Велина“. Докл.: инж.Д.Кафеджиева РЕШЕНИЕ № 193

31.Предложение до Президента на Р България за опрощаване на дължими държавни вземания на Салиха Фезола Еюп от с.Кръстава, Община Велинград. Докл.:Т.Янков РЕШЕНИЕ № 194

Коментарите са изключени!