Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

Приложено Ви представям за разглеждане на заседание на ОбС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет и новия Закон за туризма.

Към доклада е приложен:

1. Проект за решение.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

ДОКЛАД

         УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Предлагам на вашето внимание Проект на нормативен акт с мотиви, съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Причини: Приемане на нов ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА в сила от 26.03.2013 г., Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.

Цели: Част от разпоредбите са непълни и неточни, което създава правен вакуум по отношение на регулираните от тях обществени отношения. С настоящия доклад се цели допълване на правната уредба и постигане на съответствие правните разпоредби на новия Закон за туризма.

Средства: Не са необходими финансови средства относно предлаганите с доклада промени.

Очаквани резултати: Недопускане настъпването на неблагоприятни последици с оглед липсата на съответствие на правната уредба с разпоредбите на новият Закон за туризма в сила от 26.03.2013г.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе приложеното към доклада решение.

Вносител:…………………… Кмет на Община Велинград Д-р Костадин Коев

Изг. Цвета Спасова Директор Дирекция „ИПТР”

Съгласувал: Юрист Вл. Десподски

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №……………

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 13 от Заона на туризма след проведено поименно гласуване с:

Брой гласове“за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници
29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

РЕШИ:

ВАРИАНТ I

ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград

ВАРИАНТ II

НЕ ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград

Възлага изпълнението на Решението на ……………………….. Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет- гр. Велинград, проведено на _____ 2016 г., Протокол № ____, точка _______ от дневния ред, по доклад №__  и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Велинград.

       Председател на Общински съвет Велинград

БЕЛЬО МАНДРАЖДЖИЕВ

Проект – Приложение № 1

Проект на нормативен акт

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Раздел I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, състава и правата и отговорностите на Консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Велинград /КСВТ – Велинград/.

Чл. 2. КСВТ-Велинград осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на ОбС Велинград и разпоредбите на този Правилник.

Чл. 3. КСВТ – Велинград е колективен, постоянно действащ консултативен орган.

Чл. 4. Дейността на КСВТ се основава на принципите: доброволност, равнопоставеност, откритост и законност

Раздел II. СТРУКТУРА

Чл. 4. (1) КСВТ-Велинград се състои от 11 /единайсет/ члена.

(2) Председател е кмета или упълномощено от него лице.

(3) Половината от членовете са представители на местната администрация, а другата половина – представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите.

(4) Поименният състав на КСВТ се определя със заповед на Кмета на Община Велинград.

(5) Персонални промени в състава на КСВТ се извършват със заповед на Кмета.

(6) При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение със служител от Общинска администрация, който е член на КСВТ-Велинград, Кметът определя в едномесечен срок нов представител .

(6) При прекратяване пълномощията на член на КСВТ, който е представител на туристическо сдружение и друго юридическо лице с нестопанска цел, същото предлага в едномесечен срок негов заместник.

(7) Участието на членовете в работата на КСВТ -Велинград от квотата на местната администрация е лично, представителите на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите участват лично или чрез упълномощено лице.

(8) Всеки от членовете на КСВТ – Велинград попълва заявление за безвъзмездно участие в неговата работа.

Чл. 5. Председателят на КСВТ-Велинград:

1.Свиква, организира и ръководи заседанията на КСВТ-Велинград, определя и отговаря за спазването на дневния ред.

2.Ръководи текущата работа на КСВТ-Велинград и отговаря за спазването на този Правилник.

3.Организира и контролира изпълнение на решенията на КСВТ-Велинград.

Чл.6  Секретарят на КСВТ-Велинград:

1. Информира членовете за провеждане на заседанията, представя материали по обсъжданите въпроси и координира дейността на КСВТ-Велинград.

2. Води протокол от заседанията на КСВТ-Велинград, в който се отразяват присъстващите, точките от дневния ред, направените по тях разисквания и предложения и взетите решения.

3. Решава други въпроси от оперативен характер и изпълнява други функции, възложени му от Председателя на КСВТ-Велинград.

5. Съхранява архива на КСВТ-Велинград.

Раздел III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 7. Членовете на КСВТ-Велинград имат право:

1. Да участват в заседанията на КСВТ-Велинград.

2. Да поискат от Председателя свикване на заседание на КСВТ-Велинград.

3. Да предлагат включването на конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от КСВТ-Велинград, както и да предлагат проекти за решения.

Чл. 8. Членовете на КСВТ-Велинград са длъжни:

1. Да участват редовно в заседанията на КСВТ-Велинград.

2. Да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване във вреда на Община Велинград. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството на КСВТ-Велинград от съответното лице.

Раздел IV. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ

Чл. 9. КСВТ-Велинград:

 • Изработва и предлага за приемане на ОбС -Велинград Стратегия за развитие на туризма в Община Велинград в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.
 • Предлага на ОбС в срок до края на декември предходната година да приеме Годишна програма за развитието на туризма в Община Велинград
 • Прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на Община Велинград.
 • Издава писмено становище по отношение размера на туристическата такса и разходването и
 • Дава становище за членство на Община Велинград в организацията за управление на туристичесия район.
 • Следи за изпълнението в срок и по приоритети на Стратегията и годишните програми за развитието на туризма
 • Подпомага ОА при разработването на Стратегии, Програми и Проекти за развитието на туризма.
 • Ежегодно прави писмен отчет до ОбС-Велинград за дейността си.
 • Координира съществуването на рекламата в областта на туризма .
 • Дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с развитието на туризма и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна.
 • Участва в обсъждането на въпроси, свързани с изграждането на туристическата инфраструктура и привличането на инвестиции в туризма.
 • Съдейства при подготовката и изготвянето на проекти в областта на туризма
 • Обсъжда дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и дава препоръки за подобряване на работата им.
 • Дава мнения и препоръки за работата на ТИЦ-Велинград

Раздел V. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 10.  (1) КСВТ-Велинград провежда редовни и при възникнали неотложни въпроси – извънредни заседания.

(2) Редовни заседания на КСВТ-Велинград се провеждат най-малко веднъж на два месеца.

(3) Извънредни заседания се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне 1/3 от членовете на КСВТ-Велинград, отправено писмено до Председателя, когато са възникнали неотложни въпроси за решаване от неговата компетентност.

(4) За заседания на КСВТ-Велинград всички членове се поканват чрез телефон и e-mail. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на заседанието, както и докладчиците по него.

(5) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на КСВТ-Велинград в писмена форма. Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.

(6) Заседанията на КСВТ-Велинград се считат за редовни, ако присъстват най-малко половината плюс един от общия брой на членовете му.

Чл. 11. По преценка на КСВТ-Велинград, на заседанията могат да присъстват служители или експерти от Общинска администрация и туристическата индустрия, които са компетентни по разглежданите въпроси.

Чл. 12. Решенията на КСВТ-Велинград се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на присъстващите.

Чл. 13. (1) За всяко заседание на КСВТ-Велинград се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и взетите решения.

(2) Протоколът се подписва от председателстващия и от протоколчика на заседанието.

(3) Преписи от протоколите се издават от Секретаря на КСВТ-Велинград.

Чл. 14. Решенията, становищата и предложенията на КСВТ-Велинград се представят на Кмета на Община Велинград.

Чл.15. КСВТ-Велинград периодично публикува информация за дейността си в интернет страницата на общината.

Чл.16. Изявления от името на КСВТ-Велинград пред средствата за масова информация може да прави председателят, или упълномощено от него лице от състава на съвета .

Заключителни разпоредби

§ 1. Правилниът е приет на основание чл.28 от ЗНА, във връза с чл.13 и чл 14 от Заkона за туризма

§ 2. Настоящият Правилник отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на туризма, приет от ОбС –Велинград с Решение №91 от 30.03.2006 г и допълнен с Решение №184 от 24.04.2008 г .

§3 Съветите и kомисиите по отменения Заkон за туризма се заkриват със създаването на нови, съгласно§ 13 от ПЗР на Заkона за туризма

§ 4. Настоящият Правилник е утвърден със Заповед №…. от…… на кмета на Община Велинград на основание чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма.

Настоящият Правилник е приет на заседание на Общински съвет- Велинград, проведено на …………………2016 г., с решение №………. 2016г., Протокол № ……………….. от ……………………..2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет -Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ

Коментарите са изключени!