Проекто решение

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

Представям Ви за разглеждане на заседание на ОС-Велинград доклад относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризиране на туристическите обекти /ОЕККТО / на територията на Община Велинград. На основание на чл. 68, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Велинградски Общински съвет, както и във връзка с новия Закон за туризма

Към доклада е приложен:

1. Проект за решение.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД

ДОКЛАД

         УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на вашето внимание Проект на нормативен акт с мотиви, съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове.

Причини: Приемане на нов ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА в сила от 26.03.2013 г., Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.

Цели: С настоящия доклад се цели допълване на правната уредба и постигане на съответствие правните разпоредби на новия Закон за туризма.

Средства: Не са необходими финансови средства относно предлаганите с доклада промени.

Очаквани резултати: Недопускане настъпването на неблагоприятни последици с оглед липсата на съответствие на правната уредба с разпоредбите на новият Закон за туризма в сила от 26.03.2013г.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам на Общинския съвет да вземе приложеното към доклада решение.

Вносител:…………………… Кмет на Община Велинград Д-р Костадин Коев

Изг. Цвета Спасова Директор Дирекция „ИПТР”

Съгласувал: Юрист Вл. Десподски

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №……………

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризация на туристическите обекти /ОЕККТО / при Община Велинград

На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след проведено гласуване с:

Брой гласове“за” Брой гласове “против” Брой гласове «въздържали се» Брой
присъствалиОбщ брой общински съветници    29

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД РЕШИ:

ВАРИАНТ I

ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризация на туристическите обекти /ОЕККТО / Община Велинград

ВАРИАНТ II

НЕ ПРИЕМА Правилник за организацията и дейността на Общинска експертна комисия за категоризация на туристическите обекти /ОЕККТО / при Община Велинград

Възлага изпълнението на Решението на ……………………….. Настоящото решение е прието на  заседание на Общински съвет- гр. Велинград, проведено на _____ 2016 г., Протокол № ____, точка _______ от дневния ред, по доклад №__  и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет-Велинград.

       Председател на Общински съвет Велинград

БЕЛЬО МАНДРАЖДЖИЕВ

Проект – Приложение № 1

Проект на нормативен акт

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ

НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този Правилник се уреждат организацията на работа, числеността, състава и правата и отговорностите и дейността на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти на територията на Община Велинград /ОЕККТО/.

Чл.2. ОЕККTO осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство в Република България, решенията на ОбС и разпоредбите на този Правилник.

Чл.3. ОЕККTO е колективен, постоянно действащ, консултативен орган.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл.5. Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Велинград:

(1) Прави писмени предложения до Кмета на общината за издаване на заповеди за:

1.откриване на процедура по категоризиране на туристически обекти и издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. определяне на категория на туристически обекти;

3. отказ за определяне на категория на туристически обекти;

4. прекратяване на категория на туристически обекти.

(2)Подава информация в Националния туристически регистър за спирането на действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване след заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.

(3) Предлага на Кмета на общината определянето на категория на :

1. Места за настаняване, както следва:

а) хотели – категория “една звезда” и “две звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

в) семейни хотели – “една звезда”, “две звезди” и  „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

г) хостели – “една звезда”, “две звезди” и  „три звезди”;

д) пансиони – “една звезда” и  “две звезди”;

е) почивни станции – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

ж) стаи за гости – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”;

з) апартаменти за гости – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”;

и) къщи за гости – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”;

к) бунгала – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”;

л) къмпинги – “една звезда”, “две звезди” и „три звезди”;

  2. самостоятелни заведения за хранене и развлечения, както следва:

а) ресторанти – “една звезда”, “две звезди” и  „три звезди”;

б) заведения за бързо обслужване – “една звезда”, “две звезди” и “три звезди”;

в) питейни заведения – “една звезда”, “две звезди” и  ”три звезди”;

г) кафе-сладкарници – “една звезда”, “две звезди” и  ”три звезди”;

д) барове – “една звезда”, “две звезди” и “три звезди”;

Чл.6 (1) ОЕККТО разглежда заявленията и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията съгласно Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до Кмета на Община Велинград или оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

(2) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи съгласно Закона за туризма,  ОЕККТО, в срок 10 работни дни от датата на заседанието, писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.

(3)Срокът по ал. 1  спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

(4)Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, Кметът на Община Велинград със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща до управителя на фирмата-заявител с препоръчано писмо с обратна разписка.

(5) Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на туристически обекти със сезонен режим на работа, е със срок на валидност два месеца.

(6) За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен по преценка на ОЕККТО конкретно за всеки случай. Кметът на Община Велинград,  по предложение на ОЕККТО, със заповед определя срока и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

(7)В срока по ал. 5 или ал. 6 на временните удостоверения по решение на ОЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория, като всяка експертна работна група се състои най-малко от трима души – служители на ДИПТР.

(8) За проверката по ал. 7  се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или от отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

(9) Кметът на Община Велинград или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на предложението на ОЕККТО в съответния срок по ал. 5 или ал. 6, определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория.

(10)Определянето на категория на прилежащите към местата за настаняване заведения за хранене и развлечения се извършва в сроковете, предвидени за заявената категория на съответното място за настаняване.

(11)При нередовности в документите за категоризация и при наличие на писмено обосновано искане на заявителя, ОЕККТО взема решение за удължаване на срока, съгласно Наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма.

(12)ОЕККТО обсъжда планове, отчети и доклади относно дейността по регистрацията, отчета и контрола на категоризираните от Кмета на Община Велинград туристически обекти.

РАЗДЕЛ ІІІ

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

Чл.7 (1)ОЕККТО се състои от председател и равен брой представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.

Чл.8 (1)Определянето на поименния състав на ОЕККТО, както и всяка промяна в него,  се извършва със заповед на  Кмета на Община Велинград.

(2)Поименният състав на представителите от Община Велинград се определя от Кмета на общината.

(3)Поименният състав на представителите на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър,се определя след отправена писмена покана от Кмета на общината по предложение на ръководителите на съответните сдружения.

(4)Участието на членовете на ОЕККТО в заседанията е лично.

(5)При прекратяване на трудовото правоотношение на служител от Общината, който е  член на ОЕККТО, Кметът определя в едномесечен срок нов представител.

(6) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някой от членовете на ОЕККТО по ал. 3, ръководителят на съответното сдружение в едномесечен срок прави предложение до Кмета на Общината за заместник.

Чл.9 (1)Председател на ОЕККТО  е оправомощено от  Кмета на общината длъжностно лице.

(2)Председателят на ОЕККТО:

1. Свиква, организира и ръководи заседанията на ОЕККТО, определя и отговаря за спазването на дневния ред.

2. Ръководи текущата работа на ОЕККТО и отговаря за спазването на този Правилник;

3. Организира и контролира изпълнението на решенията на ОЕККТО.

4. Представлява ОЕККТО пред Консултативния съвет по въпросите на туризма .

РАЗДЕЛ ІV

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.10 Членовете на ОЕККТО имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.ОЕККTO провежда редовни и извънредни заседания.

Чл.11 Членовете на ОЕККТО имат право:

1. да участват в заседанията на ОЕККТО;

2. да поискат от Председателя свикване на извънредно заседание на ОЕККТО;

3. да предлагат  на Председателя включването на конкретни въпроси в дневния ред и разглеждането им от ОЕККТО, както и да правят предложения за решения;

Чл.12 Членовете на ОЕККТО са длъжни:

1. да участват редовно в заседанията на ОЕККТО;

2. да подписват протокола от заседанието на ОЕККТО при участие в заседание;

3. да не разпространяват сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване и във вреда на Община Велинград. Това задължение е валидно и в срок от 1 /една/ година след прекратяване на членството в ОЕККТО от съответното лице;

4. да не извършват действия, които биха били злоупотреба с доверие или уронване на доброто име на Община Велиград.

Чл.13 Членовете на ОЕККТО носят отговорност за виновно причинени вреди на Община Велинград.

РАЗДЕЛ V

ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.14 (1)ОЕККТО провежда редовни  заседания, а при възникнали неотложни въпроси – извънредни заседания.

(2)Редовните заседания на ОЕККТО се провеждат най-малко веднъж месечно

(3)За извънредните заседания на ОЕККТО всички членове се канят по пощата, чрез телефон, факс или по електронната поща. В поканата се съдържа информация за датата, мястото и дневния ред на извънредното заседание, както и докладчиците по него.

(4) Предложение за разглеждане на определени въпроси в дневния ред на редовно или извънредно заседание могат да се правят от членовете на ОЕККТО в писмена форма.Те се адресират до Председателя и могат да се отправят преди или по време на заседанието.

Чл.15 По преценка на членовете на ОЕККТО на заседанията могат да присъстват служители или експерти от Община Велинград, които са компетентни по разглежданите въпроси.

Чл.16 Решенията на ОЕККТО се приемат с явно гласуванс и мнозинство повече от 2/3 от присъстващите на заседанието членове на ОЕККТО.

Чл.17 (1)За всяко заседание на ОЕККТО се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред, направените разисквания и предложения и приетите решения.

(2)Протоколът се подписва от Председателя и членовете на ОЕККТО

(3)В срок до 7 работни дни след провеждането на всяко заседание протоколът с приетите  решения, становища и предложения се изпраща до Кмета на Община Велинград.

Чл.18 Информация за дейността на ОЕККТО се публикува на интернет страницата на Община Велинград.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1Правилникът за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Велинград е утвърден със заповед № …. от ……. на Кмета на Община Велинград, на основание чл. 14, ал. 6 от Закона за туризма.

§2Изменението и допълнението на настоящия Правилник се извършва по реда на неговото приемане със заповед на Кмета на Община Велинград.

Настоящият Правилник е приет на заседание на Общински съвет- Велинград, проведено на …………………2016 г., с решение №………. 2016г., Протокол № ……………….. от ……………………..2016г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет -Велинград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ

Коментарите са изключени!