ЗАПОВЕД №349/26.03.2012г

На основание чл.44, 45, 46а, 47, 54, 57, ал.4, чл.49,ал.4 от Закона за управление на етажната собственост,  §56 от ПЗР на ЗУЕС, чл.6 от Наредба №3 от 17 юни 2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, чл.6 от Наредба №6 от 18 септември 2009г. за определяне на прилежащата площ към сградите в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване, чл.47,ал.2 от ЗАНН и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям и оправомощавам Мустафа Реджеб Джамбаз – заместник-кмет на община Велинград, да издава наказателни постановления по съставени актове за установени нарушения по Закон за управление на етажната собственост
  2. Определям, възлагам и оправомощавам  Таня Димитрова Павлова да съставя актове за нарушения по Закона за управление на етажната собственост с изпълнение на всички изискуеми по ЗАНН процедури за актосъставител.
      ИВАН ЛЕБАНОВ       /п/ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Коментарите са изключени!